17-03-2015


На 21 април 2010 EFSA получи спешно искане от Европейската комисия да изготви становище по рисковете за общественото здраве, свързани с наличието на остатъци от хлормекват в трапезно грозде от Индия, които могат да надвишават настоящите норми, определени на европейско ниво. Европейската комисия поиска от EFSA да изчисли праговата концентрация на остатъци, която няма да причини надвишаване на токсикологичния праг за остра експозиция (остра референтна доза, ARfD) за всички потребителски групи в модела за прием на пестицидни остатъци на EFSA (EFSA PRIMo).

Хлормекватът е активно вещество, използван като регулатор на растежа на растенията в продуктите за растителна защита. Хлормекватът беше включен в Анекс I на Директива 91/414/EEC с ограничение да се използва само по зърнени култури и неядливи растения. Максималното ниво на остатък (MRL) за трапезно грозде е определено на нивото на количествено определяне (0.05 mg/kg).

В експертния преглед в рамките на Директива 91/414/EEC беше изследван токсикологичния профил на хлормекват хлорид, сол, използвана във формулата на пестицидите. Данните бяха достатъчни за извличане на стойност за приемлив дневен прием (ADI) от 0.04 mg/kg телесно тегло/ден (bw/d) и ARfD от 0.09 mg/kg. Преизчислението на токсикологичните референтни стойности за катион на хлормекват, вземайки пред вид множителя за корекция на молекулното тегло, води до ADI от 0.031 mg/kg bw/d и ARfD от 0.07 mg/kg bw.

Понастоящем няма налична информация по отношение на източника на остатъци от хлормекват в грозде. В случай, че те са резултат от земеделска употреба, трябва да бъде изследван допълнително метаболизма на хлормекват при гроздето. При отсъствието на подходящи изследвания на метаболизма, не може да бъде изключено присъствие на неизвестни метаболити. В контекста на това становище EFSA трябваше да приеме, че въпросният остатък в гроздето е само основното съединение хлормекват.

Изчислената остра прагова концентрация на остатък на хлормекват в трапезно грозде е 1.06 mg/kg. Следователно, EFSA заключава, че не се очаква остър здравен риск за потребители, ако се консумира трапезно грозде със средна концентрация на хлормекват 1.06 mg/kg. Изчислението се основава на най-критичните потребителски групи в Европа (немски деца, телесно тегло 16.15 kg), ядящи в един прием 211.5 g трапезно грозде (13.1 g грозде на килограм телесно тегло). Изчислението взема пред вид възможно нехомогенно разпределение на остатъците в анализираната партида грозде.
Ако тази прагова концентрация (1.06 mg/kg) бъде надвишена, не може да бъде изключен потенциален риск за здравето на потребителите в случай, че прекомерната консумация на храната (повече от 13.1 g грозде на килограм телесно тегло) съвпадне с нехомогенно разпределение на остатъка в партидата, от която е взето трапезното грозде.

EFSA извърши и дългосрочна оценка на експозицията на потребителите, използвайки съществуващите MRL като входни параметри в изчислението на теоретичния максимален дневен прием (TMDI). За трапезно грозде MRL беше заместено с праговия остатък, получен при итеративната оценка на острия риск. По отношение на дългосрочната експозиция не се идентифицира потенциален здравен риск за потребителите, експозицията даде максимум 77% от ADI. Приносът на остатъците в трапезно грозде не надвишаваше 5% от ADI. Приемайки, че няма други неразрешени приложения, заключава се, че съществуващите MRL не създават дългосрочен риск за здравето на потребителите. Има достатъчна граница за безопасност, за да се изключи, че малко по-висока краткосрочна експозиция поради консумация на трапезно грозде с по-високи истатъци от съществуващите MRL би довела до критична ситуация.

Резултатите от оценката на риска трябва да се приемат като провизорни и временни, тъй като EFSA този път не разполагаше с пълен пакет данни, изискван за оценка на безопасността на остатъци в храни, получени в резултат на използване на пестициди.

За да може да се направи окончателна оценка на риска е необходимо да се изяснят следните проблеми:
•    Изясняване на източника на остатъци от хлормекват в трапезно грозде. Ако се потвърди, че остатъците са резултат от земеделско приложение, трябва да се предостави описание на Добрата земеделска практика (GAP) в страната-производител.
•    Трябва да се предоставят изследвания на природата и величината на остатъци на хлормекват в грозде в съответствие с начина на използване, описан в GAP.
•    Ако в плодови култури се идентифицират метаболити, трябва да се изясни токсикологичната им релевантност, и, ако е подходящо, да се извлекат токсикологични референтни стойности.
 
Необходимо е да се преразгледа дефиницията на остатъка.

Отбелязва се, че така изчисленият прагов остатък не трябва да се счита за препоръчителен MRL, а е резултат от оценката на безопасността за дадена партида. Тази стойност се дава за използване от управляващите риска, за да вземат решение по дейностите за управление на риска, които трябва да се предприемат за защита на европейските потребители по отношение на партидите, за които това спешно искане беше изпратено на EFSA.


Архив