17-03-2015

 

РЪКОВОДСТВА НА EFSA

 Ръководство по обмен на данни


Тези ръководства са публикувани на 11 ноември 2010 и заменят по-ранната версия, публикувана на 5 ноември 2010 г.

 Събирането на данни е важна задача на EFSA и фундаментална компонента на много от дейностите му по оценка на риска. EFSA получава все по-голям обем данни от различни провайдъри (например страните членки, Европейската комисията, индустрията и др.) в помощ на научната си дейност.

 Техническата работна група по събиране на данни (TWG-DC) получи задача от EFSA да разработи предложение за хармонизиране на събирането на данни от аналитични измервания за наличие на вредни или полезни химични вещества в храни за хора и животни.

 TWG-DC трябваше да представи два документа с насоки:

 AРъководство за стандартно описание на пробата от храни за хора и животни, публикувано на 25 януари 2010, обхващащо хармонизираното описание на данни от аналитични измервания за проби от храни за хора и животни, включително списък на стандартизирани елементи на данните (описващи характеристики на пробите или аналитичните резултати като държава, от която произхожда, продукт, аналитичен метод, граница на откриване, резултат и др.), контролирани терминологии и правила за валидизиране, за да се подобри качеството на данните.

B Това ‘Ръководство за обмен на данни’, определящо процедури за ефикасно прехвърляне и обменяне на данни между страните членки и EFSA, включващо специфични формати на файловете за прехвърляне на данните (например XML, Microsoft Excel и др.) и специфични протоколи за прехвърляне на данни за подпомагане на електронния обмен на данни.

 TWG-DC имаше за цел да разработи Ръководството за обмен на данни така, че да бъде достатъчно обобщено, за да може да се прилага към множество процеси на събиране на данни, предприети от EFSA, даже ако тези събирания на данни изискват различна структура на данните от описаната в Стандартното описание на проба от храни за животни и хора, включвайки данни за наличие на химикали и пестициди.

 TWG-DC се съгласи, че определянето на тези ръководства е само първа стъпка в подкрепа на хармонизирането на прехвърлянията на данни между страните членки и EFSA. Друг необходим елемент за успешно прилагане на ефективна европейска система за събиране на данни е изграждането на програма за поддържане и развитие, осигуряваща по-нататъшното развитие на ръководствата в съответствие с променящите се изисквания на ключовите играчи в анализа на данните и оценката на риска.

Освен това, усилията по стандартизирането трябва да се разширят към области, които в момента не са в обхвата на Ръководството по стандартно описание на проба, за опростяване на изискванията към отчитането от гледна точка на страните членки.

 Накрая групата признава, че, понастоящем, способността на всяка страна членка да прехвърля данни към EFSA според Ръководството, ще бъде различна. Така че, това Ръководство трябва да се взема пред вид от страните членки и при планиране на бъдещи разработки и разработване на местни, регионални и национални системи с цел хармонизиране на прехвърлянето на данни. 

Архив