17-03-2015

  
Резюме
 
 
Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) получи спешно запитване на 27 април 2009 г. от Европейската комисия за научно мнение по отношение на рисковете за човешкото здраве от наличието на никотин в диворастящи гъби в концентрации до 0.5 mg/kg. Имайки предвид спешността на запитването, EFSA реши да издаде становище, вместо мнение.
Европейската комисия е била информирана от оператори в хранителния бизнес, че изсушени диворастящи гъби (главно манатарки (Boletus edulis), но също така и трюфели и пачи крак) могат да съдържат нива на никотин, по-високи от 0.01 mg/kg сурово тегло. Това е максималното ниво на остатък (MRL), определено в чл. 18.1.b of на Регламент (EC) No 396/2005. Според получената информация, 99% от изследваните проби от 2008 г. не съответстват на действащия MRL, независимо от произхода на диворастящите гъби, въпреки, че повечето от тях произхождат от Китай. За това неочаквано наличие на никотин в сушените гъби до момента няма ясни причини.
Никотинът е естествен алкалоид в тютюна (Nicotiana tabacum), където се среща в концентрации от 2% to 8%. Ниски концентрации са намерени и в други растения от семейство Solanaceae, като домати, патладжани, чушки и картофи.
Никотинът се използва като инсектицид. В Европа използването на продукти за растителна защита, съдържащи никотин, ще приключи най-късно през юни 2010 г., но използването му в трети страни може да продължи и може да доведе до остатъци от никотин в храни.
Никотинът се абсорбира бързо през устната кухина, белия дроб и стомашночревния тракт. Бионаличността на никотина, приеман през устата е непълна, поради действието на чернодробния метаболизъм и затова варира обикновено от 20% до 45%. Метаболизмът на никотина се управлява главно чрез чернодробния цитохром P450 CYP2A6. Разновидности на гена CYP2A6 са били свързвани с променения метаболизъм на никотина и с въздействие върху пушенето. Периодът на полуелиминиране варира от 1.8 до 2.9 часа в зависимост от фенотиповете, класифицирани според действието на CYP2A6.
Никотинът е силно токсичен, независимо от пътя на приемане (през устата, през кожата или чрез вдишване). Последователно с действието си като агонист върху никотиновите рецептори, той се цели в периферната и централната нервна система, причинявайки, например, замайване, повишено отделяне на слюнка, ускорен сърдечен ритъм, и повишено кръвно налягане.
EFSA определи остра референтна доза (ARfD) от 0.0008 mg/kg телесно тегло (b.w.), въз основа на най-ниско ниво, на което са наблюдавани вредни въздействия (LOAEL) от 0.0035 mg/kg b.w. за фармакологични въздействия след венозно прилагане на никотин (например леко, преходно и бързо обратимо ускоряване на сърдечния ритъм у хора), използвайки общ множител на несигурност 10 и коригиращ фактор 0.44 за орална бионаличност на никотин (екстраполация от венозния път към пътя през устата). Счита се, че LOAEL е близък до нивото, на което не са наблюдавани вредни въздействия (NOAEL) и множител за несигурност от 10 е достатъчен за покриване на междувидовата вариабилност и екстраполацията от LOAEL към NOAEL за фармакологичните въздействия.
Поради късия биологичен полуживот на никотина в хора, той не се натрупва в тялото и най-важният му ефект е фармакологичният му ефект върху сърдечносъдовата система. Така че, избягването на острите ефекти на никотина също ще има защитно действие срещу хроничните му ефекти. EFSA определи приемлив дневен прием (ADI1) за никотин от 0.0008 mg/kg b.w. дневно – на същото ниво като ARfD.
За оценка на хранителната експозиция EFSA използва данните за наличие на Конфедерацията на производителите на храни и напитки на ЕС (CIAA). Те включват 176 аналитични резултати със стойности между 0.21 и 9.9 mg/kg сушени гъби, отговарящи на 0.023 до 1.1 mg/kg на база тегло на суров продукт,
Доколкото се касае за консумация, най-високите нива са отчетени за Италия и за възрастни, и за деца, за диворастящи гъби общо и по-специално за подкатегорията Boletus edulis.
Въз основа на горната информация EFSA направи оценка на дългосрочната и краткосрочната експозиция. Сценариите за дългосрочна експозиция се основават ма средни концентрации на никотин (0.23 mg/kg), като италианските потребители включително деца показват експозиция на никотин доста под ADI от 0.0008 mg/kg b.w. дневно. Краткотрайната експозиция с използване на 95-ти персентил на отчетената никотинова концентрация (0.53 mg/kg) и вземайки предвид италианската консумация беше оценена на 0.0017 mg/kg b.w. дневно, което надвишава ARfD двойно. Като се направи същата сметка за италианските деца ARfD може да бъде надвишена до 4 пъти. Надвишаването на ARfD може да доведе до вредни за здравето ефекти.
Европейската комисия поиска оценка на възможните MRL за диворастящи гъби.
Резултатите от оценката на експозицията показват, че ниво на остатък от 0.53 mg/kg не е безопасно и затова трябва да се предложи по-ниско MRL, което да се счита за безопасно за потребителите.
За пресни диворастящи гъби в оценката на риска се използва обикновено множител, който да обере вариабилността между видовете. Въз основа на това приемане, най-високото ниво никотин, което не надвишава ARfD е изчислено на 0.036 mg/kg (предложено MRL), отговарящо на 0.32 mg /kg в сушени гъби.
За замърсители се използва терминът поносим дневен прием (TDI) вместо ADI.
Ако трябва да се направи поотделно за насипни сушени гъби, може да не се взема предвид вариабилността между видовете. В този случай най-високото ниво на никотин за сушени диворастящи гъби, което не води до надвишаване на ARfD ще бъде 1.17 mg/kg (на база сухо тегло).
Трябва да се има пред вид, че това становище беше повлияно от множество несигурности и ограничения. Следователно EFSA препоръчва предложените MRL да се разглеждат като временни (Приложение III от Регламент 396/2005). Отбелязва се и че препоръчаният от Европейската комисия мониторинг ще даде данни, полезни за създаване на по-стабилна основа за оценка на експозицията и определяне на MRL.
 

Архив