17-03-2015

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ MRL-И
ЗА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО ДИМЕТОМОРФ В СЕМЕНА ОТ ПОДПРАВКИ И КИМИОН
ВЪВЕДЕНИЕ
В съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 396/2005, Германия получава заявление за промяна на съществуващите MRL за активното вещество диметоморф в семена от подправки и кимион предназначени за човешка консумация. За да удовлетворят исканите промени за MRL на диметоморф в семена от подправки и кимион, Германия предлага да се завишат съществуващите MRL от границата на количествено определяне от 0,05 мг/кг до 30 мг/кг. В тази връзка Германия еизготвила доклад за оценка в съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 396/2005 г., който е бил предоставен на Европейската комисия и до Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ).
РЕЗЮМЕ ОТ СТАНОВИЩЕ
Метаболизмът на диметоморф е изследван в три групи култури след листно приложение и при доматите, чрез хидропонно прилагане. При използване на диметоморф при отглеждането на семена от подправки и плодове кимион, EFSA заключи, че метаболизма на диметоморф в тези култури е идентичен, и че получените стойности на остатъчни количества са приложими. EFSA заключи, че представените опити за остатъчни количества са достатъчни, за да се определи предложения MRL от 30 мг/кг в семена от подправки (с изключение на индийско орехче) и плодове на кимион. Освен това налице са и подходящи аналитични методи за извършване на контрол на остатъци от диметоморф в предложените за промяна на MRL култури.
EFSA стигна и до заключението, че диметоморф е хидролитично стабилен по време на пастьоризация, печене, варене и стерилизация, като същото състояние на остатъчните вещества важи и за непреработени селскостопански култури. Допълнително са анализирани данните за наличието на остатъци от диметоморф в ротационните култури. Въз основа на наличната информация за естеството и количеството на остатъчните вещества в ротационните култури EFSA заключава,че е малко вероятно да се открият остатъци от диметоморф при условие, че е приложена добрата агроекологична практика(GAP).
Извършена е и оценка на риска за консуматорите с преразглеждането на два остатъка от диметоморф по модела примо (Primo). EFSA вече актуализира тази оценка на риска със средните стойности на остатъчни вещества за подправки, произтичащи от представените контролирани опити.
След направения анализ на данните предоставени от страната членка, EFSA заключи, че предложението за завишаване на съществуващия MRL от 0,05 мг/кг до 30 мг/кг в семена от подправки и плодове на кимион, няма да доведе до увеличаване на експозицията на консуматорите над токсикологичните референтни стойности и затова е малко вероятно да представлява риск за здравето им.

Архив