17-03-2015

Мезон-Алфор, 2 юли 2010 г.
Съобщение за пресата
Сливане на AFSSA-AFSSET: Създаване на най-голямата здравна агенция в Европа на 1 юли
 
Създаването на ANSES гарантира независима експертиза в областта на общественото здраве, както и откритост към гражданското общество и рисковете, на които индивидите могат да бъдат изложени в ежедневието. С ANSES, Франция сега има единствена агенция, отговорна за оценяването и превенцията на глобалните рискове и защита на населението. Така че тази нова агенция отговаря на императивната потребност от мултидисциплинарна експертиза за справяне с рисковете пред нашето съвременно общество и предлага на Европа френски модел за здравна агенция.
Френската агенция за безопасност на храни, околна среда и здраве при работа стана законна и действаща единица на 1 юли 2010 г., след публикуването в Правителствен вестник на заповед на министъра от 8 януари 2010 г. за създаването й. Новото здравно учреждение, ANSES, обедини задачите, ресурсите и персонала на Френската агенция за безопасност на храните (AFSSA) и Френската агенция за безопасност на околната среда и здраве при работа (AFSSET). То наследи постиженията и ценностите им – научни умения, независима оценка на риска, откритост при експертизата – за да станат те достъпни за по-глобална и трансверзална перспектива по здравните проблеми.
Сливането на AFSSA и AFSSET стана след широки консултации и консенсус.
ANSES вече организира необходимите органи за иновативната си система за управление и за консолидиране на работната си програма. Целта е да се гарантира, че работата, предприета преди това от AFSSA и AFSSET, ще продължи с пълно използване на новата синергия.
Мисията на ANSES е да оценява и предотвратява рискове, за опазване на гражданите и потребителите от по-комплексни, множествени рискове.
Основната й мисия е да допринася за опазването на човешкото здраве по отношение на околната среда, работното място и храната. С широката си област на компетентност ANSES ще може да идентифицира всички рискове, на които са изложени хората, нарочно или не, във всички възрасти и периоди от живота, включително на работа, у дома, на път или почивка. В сферата си на компетентност ще представя Франция на най-високо ниво в европейски и международни органи.
ANSES е референтната агенция за оценка на рисковете и разработване на научни и технически изследователски програми в обхвата на задачите си. Тя ще осигури на компетентните органи информацията и подкрепата, от която се нуждаят за управление и ограничение на рисковете. Ще провежда мониторинг и епидемиологичен надзор и ще сигнализира на властите за възникващи рискове и здравни кризи.
Агенцията ще допринася за общественото здраве и чрез осигуряване на защита и благополучие на животните (включително изследване, превенция и лечение на болести), чрез осигуряване на здраве на растенията (оценяване на продукти за третиране на културите) и чрез оценяване на хранителните и функционални характеристики на храните за хора и животни. Тя ще отговаря и за разрешаването за търговия на ветеринарни медицински продукти и съответния фармакологичен надзор.
В реализирането на тези задачи ANSES ще разчита широко на френски и международни общности чрез партньорство и договори за изследователска работа с научни институти, търсене на кандидати и покани за научни проекти.
Управлението на ANSES ще се основава на диалог и безпристрастност. Заложените гаранции ще гарантират спазването на основополагащите принципи на ANSES.
Основополагащите принципи на ANSES са съвършенство, независимост и прозрачност. Безопасността на това, което ядем, пием, пипаме и дишаме е основен проблем на нашето общество. Достоверността на научната експертиза и диалогът между участващите партньори са две теми, широко дискутирани по време на предварителните консултации преди създаването на новата агенция. Управленската структура на ANSES е проектирана така, че да осигурява извършването на дейностите с най-високо качество, с ударение върху прозрачността и пълна откритост.
Административният борд на ANSES ще се състои от пет групи, представящи обществени органи, синдикати, професионални организации, НПО и асоциации с идеална цел, избрани длъжностни лица и квалифицирани личности и делегати от персонала на агенцията. Той ще бъде подкрепян от четири ръководни комитети съответно по здраве и околна среда, трудова медицина, безопасност на храните и хранително качество, здраве на животните и растенията.
Научните панели, които осигуряват експертиза, както и всички хора, участващи в работата на агенцията, ще бъдат обвързани със стриктни етични правила, залижени в Етичния кодекс. Тези правила ще се прилагат от комитет по етиката, отговарящ за избягване на конфликт на интереси, състоящ се изключително от личности извън агенцията и към него ще бъдат отправяни искания за изясняване на съответствие с етичните правила или за превенция на конфликт на интереси.
Накрая, от агенцията може да се иска становище от асоциации на потребителите и по околна среда и от тези, защитаващи правата на пациентите и жертвите на трудови злополуки или професионално обусловени заболявания.
??Приоритети на новата агенция
Следващите стъпки на ANSES са да номинира членовете на различните си органи до септември 2010 г. и да финализира работната си програма, така че основните точки да бъдат обявени през октомври, след като са били одобрени от Административния борд. Друг приоритет на агенцията за първите месеци е насърчаване на синергията между екипите от AFSSA и AFSSET, които преди това са работили по тясно свързани проблеми.
Сред темите, с които понастоящем се занимава ANSES, са качеството на водата, въздействието на пестицидите върху здравето на селскостопанските работници, хранителното качество на храните, характеризирането на ендокринните дизруптори, здравната оценка на нано-материали и интегрирането за цели на експертизата.
Връзки с пресата:
Пресаташе: Elena Seite, attachee de presse – 33(0)1 49 77 27 80 – elena.seite@anses.fr
Nathalie Lonnel – 33(0)1 56 29 13 77 - nathalie.lonnel@anses.fr
www.anses.fr

Архив