17-03-2015Комисията поиска от Научния панел по добавки към храни и източници на нутриенти, добавени към храни (ANS) становище относно безопасността и бионаличността на веществото калций L-треонат, когато то се използва като източник на калций в хранителни добавки.

Настоящото становище разглежда само безопасността и бионаличността на дадения източник на калций, калций L-треонат, при използването му като хранително вещество в хранителни добавки. Безопасността на самия калций, в смисъл количества, които могат да бъдат приемани, е извън областта на компетенция на този панел.

Изследвания върху хора и животни показват, че калцият от калций L-треонат се абсорбира. В изследвания върху животни се доказа, че бионаличността на калций от този източник е сравнима или по-висока отколкото при други източници на калций.

Треонатът се съдържа нормално в тялото, като обикновено е резултат от катаболизма на аскорбиновата киселина.

Калций L-треонат има ниска остра токсичност при приемане през устата; не са доказани неблагоприятни въздействия при дози до 40 g/kg телесно тегло у мишки или 32 g/kg телесно тегло у плъхове.
При субхронични изследвания с калций L-треонат, Панелът идентифицира ниво, при което не са наблюдавани неблагоприятни ефекти (NOAEL) от 4 g/kg телесно тегло/ден у плъхове по отношение на въздействието върху съсирването на кръвта и увеличаването на тироидната жлеза и от 1 g/kg телесно тегло/ден у кучета по отношение на хиперплазия на тироидната жлеза. Панелът отбеляза, че ефектът върху съсирването на кръвта и тироидната жлеза са обратими и че лекото увеличение на тироидната жлеза у плъхове е наблюдавано само у мъжките животни. Панелът отбеляза и че тези ефекти може би се дължат на продължително приемана висока доза калций. Високата концентрация на калциеви йони може да доведе до ускорено съсирване на кръвта. Тя може да повлияе върху чревната абсорбция и да редуцира/потисне секрецията на тироксин от тироидната жлеза. NOAEL са равни на 516 mg калций/kg телесно тегло/ден и 3484 mg L-треонат/kg телесно тегло/ден при плъхове и на 129 mg калций/kg телесно тегло/ден и 871 mg L-треонат/kg телесно тегло/ден при кучета.

Изследвания, използващи различни системи за тестване in vitro и in vivo показват, че калций L-треонат не е генотоксичен. Въпреки че няма налични изследвания за канцерогенност, Панелът счита, че такива изследвания не са необходими, при положение че калций L-треонат е ендогенно съединение в тялото и не показва генотоксичен потенциал.

Изследвания на репродуктивна токсичност и на токсичност на развитието у мишки показват, че калций L-треонат в дози до 6 g/kg телесно тегло/ден няма отрицателен ефект върху фертилността и развиващия се плод, и не причинява майчина токсичност.

Научният комитет по храните (SCF) установи поносима горна граница на прием за възрастни от 2500 mg/ден за калций от всички източници. Кандидатът предложи нива на използване от 2 4 таблетки/човек/ден калций L-треонат, като всяка таблетка осигурява 100 mg калций и 675 mg треонат. Експозицията на калций при употребата и поеманите нива на калций L-треонат, предложени от кандидата могат да доведат до експозиция от 200 400 mg калций/човек/ден, което не е заплаха за безопасността.

Данни за хранителния прием на L-треонат няма. Той може да се срещне в някои храни. Например, L-треонат е продукт от разпадането на аскорбинова киселина по време на приготвяне на храна. Експозицията на L-треонат при употреба и нивата на прием, показани от кандидата се оценява на 1350 – 2700 mg/човек/ден, съответстваща на 22.5 – 45 mg/kg телесно тегло/ден за 60-килограмов човек. Интервалите на безопасността между оценената човешка експозиция на L-треонат и количествата L-треонат, еквивалентни на NOAEL за калций L-треонат, получени при субхроничните токсикологични тестове с кучета и плъхове е 39 – 19 за куче и 155-77 за плъх. Панелът счита, че този интервал е достатъчно голям като се има пред вид, че треонатът е ендогенно съединение в организма и че NOAEL за куче и плъх са били определени за ефекти, присъщи не на L-треоната, а на дозите калций.

Панелът заключава, че калцият е бионаличен от калций L-треонат и че използването на калций L-треонат като източник на калций в хранителни добавки за целите и при нивата на прием, предложени от кандидата не представлява опасност за здравето.Публикувано на 24 ноември 2008

Архив