17-03-2015

Подготвено от отдела за материали за контакт с
храни, ензими, ароматизанти и спомагателни агенти при преработката
и отдела за методология на оценяването
(Запитване NoEFSA-Q-2008-702)
 
Издадено на 22 октомври 2008
 
Резюме
На 29 септември EFSA получи запитване от Европейската комисия относно оценка на заключенията за опасността и риска от бисфенол А (ВРА) от изследване, публикувано в Списанието на Американската медицинска асоциация (JAMA) на 16 септември (Lang et al., 2008), свързващо концентрации на ВРА в урина с някои здравни проблеми у възрастни.
Предишният панел на EFSA по добавки към храни, ароматизанти, помощни агенти при преработката и материали в контакт с храни проведе задълбочена оценка на риска за бисфенол А през 2006 и определи пълен поносим дневен прием (ПДП) от 0.05 mg/kg телесно тегло.
EFSA заключи, че това единично изследване не дава достатъчно доказателство за причинна връзка между експозиция на ВРА и здравните състояния, посочени в изследването, т.е. сърдечносъдово заболяване, диабет и повишена дейност на чернодробните ензими. Така че, EFSA счита, че не е необходимо да се променя ПДП, определен през 2006.
 
Ключови думи: Бисфенол А, CAS no. 80-05-07, сърдечносъдово заболяване, диабет, аномалии в чернодробните ензими
 
Обосновка
Предишният панел на EFSA по добавки към храни, ароматизанти, помощни агенти при преработката и материали в контакт с храни проведе задълбочена оценка на риска за бисфенол А през 2006 и определи пълен поносим дневен прием (ПДП) от 0.05 mg/kg телесно тегло, изведен от нивото, при което не се наблюдават вредни ефекти (NOAEL) от 5 mg/kg телесно тегло/ден. Панелът също заключи, че експозицията на бисфенол А от храните е много под ПДП за всички групи от населението (EFSA, 2006).
Изследване, публикувано в Списанието на Американската медицинска асоциация (JAMA) на 16 септември (Lang et al., 2008), свързва концентрации на ВРА в урина с някои здравни проблеми у възрастни.
Авторите заключават, че “по-високата концентрация в урината на ВРА са свързани с по-висока честота на сърдечносъдови заболявания, диабет и аномалии в чернодробните ензими. Тези находки подкрепят данните за вредни въздействия на малки дози ВРА при животни. Необходимо е независимо повтаряне на изследването и проследяващи изследвания, които да потвърдят тези находки и да осигурят данни дали тези връзки са причинни”.
Европейската комисия поиска от EFSA да оцени релевантността на това изследване и резултатите му за оценка на вредността и риска от ВРА колкото се може по-скоро.
 
Благодарности
Становището е подготвено от отдела на EFSA за материали в контакт с храни, ензими, ароматизанти и спомагателни агенти при преработката и отделът по методология на оценяването. EFSA благодари на следните членове на панела за научните консултации по време на разработването на това становище: Жан-Клод Люгено, Вим Меннес и Детлеф Вьолфле.
 
Оценка
Разглежданото наскоро публикувано изследване използва данните от Американското национално изследване на здравето и храненето (2003-2004) (CDC, 2004), което включва измервания на ВРА в проби от урина на участниците, събирани веднъж по времето, когато те се били разпитвани за здравното им състояние. Тези данни могат да бъдат използвани като оценка на експозиция на ВРА 24 часа след вземането на пробата. Няма, обаче, информация за експозицията по време на периода, необходим за развитие на заболяванията като диабет и сърдечносъдови състояния или промени в активността на чернодробните ензими в плазмата. Въпреки че авторите на изследването са се опитали да неутрализират няколко общо идентифицирани смущаващи фактори на изследванията от този тип, наблюдаваната връзка между екскрецията с урината на ВРА и горепосочените условия може да бъде случайна находка или може да се дължи на неидентифицирани смущаващи фактори.
 
Заключение
Това единично изследване на предоставя достатъчни доказателства за причинна връзка между експозиция на ВРА и гореспоменатите здравни състояния. Поради това EFSA счита, че не е необходимо да се променя ПДП, определен от Панела през 2006 г.
 
Литература:
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2004. National Health and Nutrition Survey Data 2003-04. Hyattsville, MD: US Dept of Health and Human Services, CDC; 2004
 
EFSA (2006) Opinion of the Scientific Panel on food additives, processing aids and materials in contact with foods (AFC) related to 2,2-BIS(4-HYDROXYPHENYL)PROPANE (Bisphenol A). The EFSA Journal (2006), 428, 1-75.
 
Lang, I., Galloway, T., Scarlet, A., Henley, W., Depledge, M., Wallace, R. and Melzer, D. 2008. Association of Urinary Bisphenol A Concentration with Medical Disorders and Laboratory Abnormalities in Adults. Journal of the American Medical Association. 2008; 200(11):1303-1310

Архив