17-03-2015

Европейската комисия поиска от EFSA да оцени настоящите нива за безопасност за човешкото здраве за различни морски биотоксини и методите за откриването им. Първата група токсини за оценка е групата на окадаиновата киселина (ОК).

EFSA оцени наличните данни и идентифицира за ОК токсините ниво, при което за повечето потребители, даже за тези, които консумират големи количества ракообразни, е малко вероятно да получат отравяне. Органът също подчерта недостатъците в съвременните методи за тестване на животни и даде препоръки за бъдеща работа по алтернативни методи.

Данните за хроничните нива на ОК в животни и хора бяха недостатъчни за да се определи поносим дневен прием. Все пак, пред вид острата токсичност на ОК-токсините, EFSA реши да определи остра референтна доза от 0.3 μg ОК еквивалент/килограм телесно тегло, въз основа на налични данни за хора.

Тестове върху мишки и плъхове са понастоящем официално определените референтни методи в ЕС за идентифициране на ОК-токсини, но и двата метода имат недостатъци. Алтернативни биомолекулярни и химични методи имат най-голям потенциал да заменят тестовете върху животни и да откриват ОК-токсини под настоящата долна граница, определена от ЕС.

EFSA препоръча системите за отчитане на страните членки на ЕС и процедурите за пробовземане да бъдат усъвършенствани и базите данни за консумация на ракообразни да бъдат укрепени. Необходимостта от още токсикологични данни беше особено подчертана. Бяха направени препоръки по отношение на аналитичните методи.

ОК-токсините обикновено се произвеждат от вид морски планктон. Тези токсини могат да замърсят ракообразните, особено двучерупкови молюски, такива като стриди, миди и др. Замърсените черупчести мекотели могат да причинят отравяне с диария. Такова отравяне може да бъде причинено и от други токсини, не само ОК-токсини.

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178682985887.htm

Архив