17-03-2015

Становище относно определянето на MRL за хербицида сафлуфенацил в различни култури, като се има предвид рискът, свързан с метаболита му - трифлуорооцетна киселина (TFA)

Reasoned opinion on the setting of MRLs for saflufenacil in various crops, considering the
risk related to the metabolite trifluoroacetic acid (TFA)
EFSA Journal 2014;12(2):3585 [58 pp.].
Резюме
В съответствие с Регламент (ЕО) № 396/ 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход, Европейската комисия поиска от EFSA да извърши последваща оценка на активното вещество сафлуфенацил, по отношение на MRL-и, приети наскоро от Codex Alimentarius на Комисията и възможните здравни проблеми, свързани с потребителите от метаболита- трифлуорооцетна киселина (TFA).
Токсикологичния профил на хербицида сафлуфенацил е оценен от предишно становище на EFSA. Данните бяха достатъчни за определяне на ADI от 0.046 мг/кг телесно тегло на ден и ARfD от 0.05 мг/кг телесно тегло. За метаболита TFA, въз основа на токсикологичните изследвания, които са били предоставени за тази оценка, EFSA заключи, че е възможно да се определи ориентировъчна ADI от 0.05 мг/кг телесно тегло на ден и ARfD на същото равнище-0.05 мг/кг.
EFSA бе помолена да отговори и до каква степен TFA може да причини дразнещи ефекти в стомашно-чревния тракт, като се има предвид, че трифлуорооцетната киселина е класифицирана и етикетирана, като корозивна. Като се има предвид нивото на рН в храната и ниските концентрации на TFA и то във вид на соли, ЕFSA заключава, че дразнещия ефект върху стомашно-чревния тракт е от ниско значение.
EFSA актуализира хроничната и остра оценка на експозицията за сафлуфенацил и заключи, че не е установен риск за консуматорите, тъй като в дългосрочен план(хроничен), експозицията представлява максимум 3,2% от ADI, докато краткосрочната(остра), експозиция не надвишава 10% от ARfD. Въз основа на тази актуализирана оценка на хранителната експозиция за сафлуфенацил EFSA заключи, че определените нива на MRL не представляват здравен риск за консуматорите.
За TFA бе извършена цялостна оценка на хранителната експозиция на потребителите, като за тази цел са разгледани следните източници:
-Остатъци от TFA в първични култури, произтичащи от третиране със сафлуфенацил;
-Остатъци от TFA в ротационни култури, отглеждани на полета, третирани със сафлуфенацил;
-Остатъци, получени от други пестициди, които се метаболизират до TFA в първични или ротационни култури;
-Остатъци от TFA в храни в резултат от екологично замърсяване;
Въз основа на оценката от доклада, EFSA заключава, че общия изчислен прием на TFA възлиза на до 5% от ADI, като най-много за това допринасят ябълките (до 1,9% от ADI), пшеницата (до 1,4% от ADI), портокали и винено грозде(и двете 0.6% от ADI).
Не е идентифициран остър акутен риск за консуматорите и във връзка с концентрации на TFA в храните. Изчислената максималната експозиция в процент от ARfD е била 24.6 % за картофи, следвана от портокали (21,2 % от ARfD) и ябълки (15,7% от ARfD).
Въз основа на наличната информация, EFSA заключава, че при правилно третиране на културите със сафлуфенацил, експозицията за консуматора от TFA няма да надвиши токсикологичните референтни стойности за този метаболит и затова е малко вероятно да представлява опасност за човешкото здраве.
Изготвил: Дата: 10.04.2014
инж.агроном Антон Величков

Архив