17-03-2015


Панел на EFSA по замърсители по хранителната верига

Европейски орган по безопасност на хранните (EFSA), Парма, Италия

Резюме

Европейската комисия възложи на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) да оцени най-новата научна информация за токсичността на охратоксин А и, ако е необходимо, да актуализира становището си за охратоксин А в храни, прието на 4 април 2006 от Научния панел по замърсители по хранителната верига (CONTAM). На Европейската комисия бяха подадени пет публикации, повечето от които бяха от една изследователска група. Панелът CONTAM отбеляза, че четири от тези публикации третират възможна коекспозиция на охратоксин А и аристолохиева киселина на населението в области, предварително идентифицирани като носещи най-голямо разпространение на Балканска ендемична нефропатия, етиологията на която все още не е изяснена, и патологиите, свързани с тези две вещества. Освен това в един от материалите е представен нов метод за анализ на множество микотоксини, включително данни за зърнени закуски от френския пазар на дребно. В Приложението са дадени връзки към съответните резюмета. Панелът CONTAM разгледа допълнителната научна информация, представена в предоставените научни публикации. Панелът заключи, че природата на информацията от тези материали не е релевантна за цялостната оценка на рисковете, свързани със замърсяване на храните с микотоксина охратоксин А и, следователно нито противоречи, нито променя заключенията в становището на EFSA за охратоксин А в храни. Следователно не е необходимо актуализиране на становището за охратоксин А въз основа на предоставените материали.

Архив