17-03-2015

НАУЧНО СТАНОВИЩЕ
Панел на EFSA по добавки към храни и източници на нутриенти, добавени към храни (ANS)
Европейски орган по безопасност на храните (EFSA), Парма, Италия
Резюме
 
По искане на Европейската комисия на Панела по добавки към храни и източници на нутриенти, добавени към храни (ANS) беше възложено да оцени спешно данните, предоставени от датските власти и по-специално дали тази информация или някои нови научни разработки показват, че има научни доказателства за ревизия на максималните граници за нитрити в храни, приети с Директива 2006/52/EC.
Панелът счита, че задачата може да бъде изпълнена чрез разглеждане на три въпроса, включващи 1) дали данните, предоставени от датските органи биха подкрепили преоценка на допустимия дневен прием (ADI) за нитрити, 2) дали настоящата експозиция на нитрити от предлаганата употреба и нивата на потребление биха надвишили ADI и 3) какви нива на нитрити биха се изисквали за постигане на ролята им като консерванти.
Панелът заключи, че данните, предоставени от датските власти не дават основание за преразглеждане на съществуващия ADI от 0.07 mg/kg телесно тегло/ден за нитрит.
Панелът отбелязва, че в няколко европейски страни средната експозиция на ниво 2 е над ADI. На ниво 3, възрастните потребители с висока консумация достигат много малко над ADI, докато експозицията на деца с голяма консумация е 2.5 пъти над ADI, а интервалът с по-високите стойности на средна експозиция на деца е близък до ADI.
Панелът заключава, в съответствие със заключенията на Научния комитет по храните през 1995, че експозицията на преформирани нитрозамини в храни трябва да бъде минимизирана чрез подходящи технологични практики, като намаляване на нивата на нитрати и нитрити, добавяни към храните до минимума, необходим за постигане на необходимия ефект на консерванти и за гарантиране на микробиологична безопасност.

Ключови думи: Нитрити, добавки към храни

Архив