17-03-2015

Научно становище
Становище по поносим седмичен прием на кадмий
EFSA – Панел по замърсители в хранителната верига (CONTAM)
Европейски орган по безопасност на храните (EFSA), Парма, Италия

Резюме
Храните са основният източник за експозиция на кадмий за непушещото общо население. Кадмият след продължителна експозиция има токсичен ефект главно върху бъбреците, а също така и върху костите. През 2009 г. Панелът на EFSA по замърсители в хранителната верига (CONTAM) определи поносим седмичен прием (TWI) за кадмий от 2.5 ?g/kg телесно тегло (b.w.). През 2010 г. Обединеният експертен комитет на FAO/WHO по добавки към храни (JECFA) преразгледа предишната си оценка за кадмий и определи провизорен поносим месечен прием (PTMI) от 25 ?g/kg b.w., отговарящ на седмичен прием от 5.8 ?g/kg b.w. Пред вид разликите в двете здравноориентирани насочващи стойности (HBGV), Европейската комисия поиска от EFSA да потвърди дали TWI от 2.5 ?g/kg b.w. за кадмий, определен от Панела CONTAM все още се счита за подходящ или са необходими изменения. Панелът CONTAM преразгледа подхода, използван в оценката си и сравни двете оценки въз основа на наличната информация.
Оценките на Панела CONTAM и на JECFA се основават на мета-анализ на едно и също множество данни, подбрани в систематичен преглед, извършен от Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) на епидемиологични изследвания, оценяващи връзката “концентрация-ефект” между нивата на кадмий в урината и на бета-2-микроглобулин (B2M). Повишаването на нивата на последния е биомаркер за бъбречни тубуларни въздействия. Двете оценки имат две главни компоненти, модел “концентрация-ефект”, който свързва концентрацията на кадмия в урината с тази на B2M и токсикокинетичен модел, който свързва концентрацията на кадмий в урината с приема на кадмий с храната.
Бяха, обаче, идентифицирани следните основни методологични различия между двете оценки: 1) идентифицирането на референтната точка (RP) въз основа на данните за концентрация на кадмий в урината и B2M; 2) статистическия подход за отчитане на вариабилността и несигурността на биомаркера за експозиция (концентрация на кадмий в урината) и биомаркера на отговора (концентрация на B2M) в модела “концентрация-ефект”; и 3) методологията за трансформиране на концентрацията на кадмий в урината в стойности за хранителен прием.
Мета-анализът, извършен от EFSA за Панела CONTAM свърза отчетените обобщени стойности на кадмий в урината и концентрации на B2M, приемайки логаритмично нормално разпределение в баесианска рамка. Беше избран подход с (BMD), в който моделът на Хил беше пригоден към данните, беше избран за оценка на BMD и долният 95% интервал на доверителност беше свързан с допълнителен риск от 5 % за провокиране на специфицирана промяна в нивото на B2M в урината (BMDL5). Нивата на B2M, надвишаващи 300 ?g/g креатинин в урината бяха свързани с ускорено влошаване на възрастовообусловената загуба на бъбречната функция, така че тази предопределена крайна точка беше избрана, заедно със статистическа крайна точка, за идентифициране на RP от съответните стойности на BMDL5. Така беше идентифициран основан на група BMDL5 от 4 ?g кадмий/g креатинин и Панелът CONTAM потвърди това като RP за използване при определяне на TWI.
Панелът CONTAM преразгледа необходимостта от прилагане на множител за пренастройване от 3.9 към RP за отчитане на вариабилността в данните за взаимоотношението “концентрация-ефект”. В симулативно изследване оценените BMD и BMDL бяха сравнени при използване на обобщени данни или отделни данни при настройване на модела “концентрация-ефект”. Беше потвърдено, че при използване на обобщени данни доверителният интервал около настроения модел е по-тесен, отколкото при използване на индивидуални данни. Така че, използването на обобщени данни ще доведе до надценяване на BMDL. Беше отбелязано и че част от интериндивуалната вариабилност може да бъде отчетена още в анализа на BMD, но не е възможно да се определи до каква степен. Така че, беше заключено, че стойността на BMDL5 ще се нуждае от уточняване, за да се отчете този оставащ източник на вариабилност. Панелът CONTAM потвърди виждането си, че е необходимо да се приложи множител за настройване към RP, за да се отчете вариабилността във взаимоотношението “концентрация-ефект” в отсъствието на индивидуални данни и препотвърди концентрацията на кадмий в урина от 1 ?g кадмий/g креатинин като модифицирана RP.
JECFA използва критична точка от 5.24 (доверителен интервал (CI): 4.94 - 5.57) ?g кадмий/g креатинин в урината като RP, получена от линеен модел, настроен към данните. JECFA използва комбиниран подход за отчитане на токсикодинамичната и токсикокинетичната вариабилност във взаимоотношението между кадмий в урината и прием на кадмий с храната в симултанна двуизмерна (2D) симулация Монте Карло. JECFA моделира токсикодинамичната вариабилност чрез въвеждане на логаритмична триъглова функция на разпределението с фиксиран интервал на вариация с множител 1 и 3 под и над RP (критична точка) и за повишената, и за намалената индивидуална чувствителност.
За определяне на експозицията чрез храната, съответстваща на концентрацията на кадмий в урината, EFSA използва едноделен токсикокинетичен модел. Бяха използвани данни от кохортно изследване на населението в Швеция, в което бяха представени индивидуални данни за концентрация на кадмий в урината и дневен прием на кадмий с храната за 680 жени на възраст 56 – 70 години, които никога не са пушили. Тези данни бяха използвани за оценка на критичната експозиция на кадмий чрез храната. За да се остане под модифицираната RP от 1 ?g кадмий/g креатинин в урината, беше изчислено, че средният дневен прием на кадмий не трябва да надвишава 0.36 ?g/kg b.w. и този дневен прием беше използван за получаване на TWI от 2.5 ?g/kg b.w.
Панелът CONTAM отбеляза, че приложимостта на подхода на 2D симулация Монте Карло, използван от JECFA за оценка на риска от кадмий с разглеждане едновременно на вариабилността и несигурността на множествените компоненти в характеризирането на опасността трябва да бъде допълнително проучена. Панелът CONTAM отбеляза, че изборът на функция на токсикодинамична вариабилност има основно влияние върху резултата (например HBGV) и че разликите в другите включени параметри имат само маловажно въздействие.
Въз основа на настоящите познания, Панелът CONTAM заключи, че за кадмий настоящия TWI от 2.5 ?g/kg b.w., определен през 2009 г. трябва да се запази, за да се осигури високо ниво на защита на потребителите, включително подгрупи от населението като деца, вегетарианци или хора, живеещи в силно замърсени райони. Вземайки предвид нехранителната експозиция, оценява се, че общата експозиция на някои подгрупи от населението може да надвиши PTMI на JECFA, както и TWI на CONTAM.
Панелът CONTAM препотвърди предишното си заключение, че не в вероятно настъпването у индивидите на вредни ефекти при настоящата експозиция с храните, но е необходимо да се намали експозицията на кадмий на ниво население.

Архив