05-07-2021

След влизането в сила на новия Регламент (ЕС) 2019/1381 относно прозрачността и устойчивостта на оценката на риска, който измени, наред с други и Регламент (ЕС) № 178/2002, касаещ общото законодателство в областта на храните, на 1 юли 2022 г. Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) ще създаде свой нов управителен съвет. Той ще бъде съставен от представители на държавите членки, Европейската комисия, Европейския парламент, както и от представители на интересите на гражданското общество и на хранителната верига.

На 23 юни 2021 г. Европейската комисия отправи покана за изразяване на интерес за позицията членове на Управителния съвет на EFSA, представляващи интересите на гражданското общество и хранителната верига.

Заявилите интерес кандидати ще бъдат включени в списъка на Комисията, от който Съветът, след консултация с Европейския парламент, ще назначи:

  • един член и един заместник-член от потребителски организации;
  • един член и един заместник-член от неправителствени природозащитни организации;
  • един член и един заместник-член от селскостопански организации;
  • един член и един заместник-член от браншови организации.

Членовете и заместник-членовете на Управителния съвет се номинират и назначават въз основа техния специфичен опит и опита им в областта на законодателството и политиката, касаещи хранителната верига, включително оценка на риска, като същевременно е необходимо да притежават експертиза по отношение на управленски, административни, финансови и правни въпроси в рамките на Управителния съвет.

Те ще бъдат назначени за 4-годишен мандат от 1 юли 2022 г.

По-детайлна информация за кандидатстване и онлайн заявлението са достъпни на следния електронен адрес:

https://ec.europa.eu/food/efsa-management-board_en

Крайният срок за подаване на заявления е 16 август 2021 г. (12:00 ч.) 6-ти септември 2021 г. (12:00 ч.) 20-ти септември 2021 г. (12:00 ч.).

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив