17-03-2015

Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) възложи на Научния си комитет (SC) да разработи становище по проблема статистическа значимост и биологична релевантност. За тази цел беше организирана работна група, състояща се от експерти, членове на научните панели на EFSA и специалисти от отдела на EFSA по подпомагане на научната оценка (SAS). Целта на документа е да помага на научните панели на EFSA и на Комитета при оценката на биологично релевантни ефекти.

Една оценка на релевантността на научните изследвания за работата на EFSA се основава на критична оценка на доказателствата, представени от тези изследвания>Главна роля за тази оценка играе статистическия анализ на данните. Така че, объркването на термините “значимост”, “релевантност” и “значение” може да възпрепятства тази оценка.

Разграничаването между концепциите за биологична релевантност и статистическа значимост трябва да бъде взето пред вид при разработване на научни становища, с думите значимост/значим отнасящи се до статистически концепции, докато релевантност/релевантен трябва да се свързват с биологични съображения. Експертите и персонала на EFSA трябва да бъдат насърчавани да използват значенията на биологична релевантност и статистическа значимост според спецификациите в този документ.

Разглежда се концепцията за биологична релевантност. Препоръчва се естеството и размера на релевантните биологични промени или разлики да се дефинира преди започване на изследванията. Предварително дефиниран релевантен биологичен ефект трябва да се използва при проектиране на изследвания с достатъчна статистическа сила, за да може да се открият такива ефекти, ако те наистина съществуват.

Счита се, че е критично, че общо използваните статистически анализи правят имплицитни допускания за данните, включително информация за дизайна и провеждането на изследването. Въпреки че математическите изчисления, участващи в анализите могат да бъдат провеждани и независимо от такава информация, те могат да доведат до изкривени/недостоверни резултати. Никакво статистическо съвършенство не може да спаси лошо проектирано изследване. Статистическата значимост е само една част от подходящ статистически анализ на добре проектиран експеримент или изследване. Идентифицирането на статистическата значимост не трябва да бъде първичната цел на статистическия анализ.

Разглежда се връзката на статистическата значимост с концепцията на тестване на хипотеза и се отбелязват ограниченията върху използването на тестването на хипотеза като инструмент за вземане на решения. По-специално, практиката на дихотомни експериментални находки в значими и не значими резултати се разглежда като притежаваща ограничена стойност и като потенциално подвеждаща.

Научният комитет заключава, че върху отчитането на статистическата значимост трябва да се слага по-слабо ударение отколкото върху статистическата оценка (в точка) (например на ефект) и свързаната оценка на интервал (например интервал на доверителност). Счита се, че значително повече информация може да бъде представена в оценката на размера на ефекта и несигурността й при описване с интервал на доверителност, отколкото когато се изразява само с резултати от тестване на значимостта.

Към анализа на данните може да има алтернативни подходи. Важно е на оценителите да се представят при поискване пълно описание на използваните методи, програмния код и необработените данни, така че да се извършат алтернативни анализи за проверка на устойчив

Архив