17-03-2015


Резюме

Има много потребители на международна търговска статистика – правителства, търговски предприятия, национални и международни организации, изследователи и обществото като цяло. Потребителите се нуждаят от различни данни, в зависимост от предназначението им – от масиви от данни с различни детайли по страна и стока до агрегирани цифри.

На ниво ЕС базата данни на Eurostat Comext дава търговска статистика на мобилността на продуктите между страните членки на ЕС и между страните членки и трети страни. На международно ниво, Организацията на обединените нации, чрез базата данни Comtrade, отчита търговски данни между своите страни членки.

Този доклад описва дефинициите и методологията, използвани в международната търговска статистика, с оглед разбиране на причините за несъответствия, които се разкриват при двустранни сравнения на търговски данни.

В този доклад са компилирани търговските данни, получени от базите данни Eurostat Comext и UN Comtrade. Отделът по възникващи рискове използва тази информация като един показател за възможни възникващи рискове. Пет проучвания на случаи на търговски данни за избрани хранителни продукти (замразени скариди, прясна и замразена скумрия, зърнени храни, живи свине и търговия в рамките на ЕС) бяха изследвани, за да се оцени потенциала на търговските данни за идентифициране на възникващи рискове.

Беше констатирано, че базата данни на Eurostat Comext е полезен инструмент, който може да подпомогне идентификацията на възникващите рискове в комбинация с данни, постъпващи от други източници, включително базата данни Comtrade. Търсенията в базите данни Comext и Comtrade разкриха много несъответствия. Те вероятно се дължат на следните причини: различни методологии на събиране на данните в различните страни, фалшиви декларации за продукт или страна производител, поверителност, закъснения във времето, преизчисления на прагове и корекции, корекции на отчетени данни, оценяване и отчитане на стоките в различни класификации.

Експертното мнение е водещо за подбирането на най-подходящите хранителни стоки по време на търсене, интерпретиране и оценка на недостатъците на търговските данни, както и тяхната релевантност спрямо данни от други източници. Следователно, когато се оценява експозицията, данните за честотата трябва да взема пред вид вариабилността, появяваща се от търговията.

Дадени са препоръки за изискванията на система, подкрепяща мандата на EFSA, за автоматично сканиране на базата данни на Eurostat Comext. Такава система трябва да осигурява бързи известия, включително например при i) голямо повишение на обема на даден продукт във времето към дадена страна членка или ЕС като цяло; ii) нови търговски партньори; iii) нови храни или фуражи, влизащи в ЕС. Тази система трябва да дава на потребителя възможност за избор на класификация на стоката, страни, период от време и обобщени данни за тях. За разработване на такава система, първо в EFSA трябва да има копие от базата данни Comext. Вероятно ще бъде достатъчно актуализиране на тези данни на всеки три или четири месеца и то трябва да включва данни за последните шест до десет години за годишен анализ и за три до пет години за месечен анализ. Второ, трябва да се разработят алгоритмите за идентификация на тенденциите. Тази процедура ще бъде непрекъснат процес, основан на опита и необходимостите във времето.

Отбелязва се, че направените заключения трябва да се използват много внимателно, тъй като използваните източници на данни имат ограничения и недостатъци. Необходими са по-нататъшни проучвания, използващи други потенциални източници на информация, за верифициране на пертинентността на такива сигнали.

Архив