17-03-2015

Събирането на коректни и достоверни данни е предпоставка за информирана оценка на риска и управление на риска. И учените, извършващи оценка на риска, и вземащите решения в Европа трябва да имат актуална и сравнима информация от страните членки за опасностите, открити в хранителната верига и за консумацията на храни.


Когато се открие нова опасност – например скорошните случаи с меламин в различни храни или замърсяването на свинско месо с диоксин – учените трябва бързо да оценят експонираните обекти, чрез кои храни и на какви нива е експозицията, за да осигурят бърза и достоверна оценка на риска и за да помогнат на управляващите риска да предприемат подходящи действия за защита на консуматорите.

Чрез събиране на данни на ниво ЕС можем да разберем, например, колко често храните са замърсени с бактерии или химикали и на какви нива. Тази информация, съчетана с достоверна информация за консумацията на храни в страните членки, дава възможност на оценяващите риска да оценят експозицията на консуматорите на дадена опасност както на ниво ЕС, така и на национално ниво. Оценките позволяват на учените и да дават препоръки за превенция, намаляване и мониторинг на тези опасности в хранителната верига.

Достъпът до хармонизирани данни подпомага управляващите риска при вземане на информирани решения за опазване и промоция на здравето на консуматорите; например при оценка на съответствието на хранителния прием на сол с целите, поставени за постигане на здравословно хранене. Такива данни могат да се използват и при оценка на ефективността на действията и програмите на ниво ЕС, насочени към намаляване на честотата на биологични и химични рискове в храни и животински популации.

Сътрудничеството при събиране на данни в Европа е ключово за хармонизирани подходи и улесняване на обмена на данни между държавите. Данните на ниво ЕС могат също да отразяват важни разлики между страните членки.

Законодателна рамка на ЕС

Регламентът за учредяване на EFSA 178/2002 постановява, че Органът трябва да събира и анализира данни в областта на експертизата си. EFSA провежда два различни вида дейности по събиране на данни:

 • Хармонизирано постоянно събиране на данни от ЕС, изисквани от регламентите на ЕС, за оценка и мониториране на тенденциите във времето и за подпомагане на информирани политики и мерки за управление на риска;
 • Специфично събиране на данни за подпомагане на оценката на риска и други задачи.

Член 33 от Регламента за учредяване на EFSA постановява, че Органът трябва да търси, събира, анализира и обобщава данни, по-специално за

 • Консумация на храни,
 • Честота на случаи и разпространение на биологични рискове и
 • Наличие на замърсители и химични остатъци.

Регламент 396/2005 изисква от EFSA да сверява, сортира и анализира резултатите от национални контролни изследвания на остатъци от пестициди в храни за хора и животни. Органът трябва да направи и оценка на експозицията на консуматорите преди да се даде заключение за безопасността на максималното ниво на остатъци.

Директива 2003/99/EC поставя на EFSA задачата да изследва данните, подавани ежегодно от страните членки за зоонози, зоонотични агенти, взривове на заболявания, свързани с храни и резистентност на антимикробни агенти. Въз основа на тези данни EFSA заедно с Европейския център за контрол и превенция на болестите (ECDC) ежегодно ежегодно изготвя Обобщени отчети на Общността.

Освен това, събирането на данни е необходимо и за други задачи, изпълнявани от EFSA, например преоценяване на вещества, разрешени за използване в храни, такива като добавки към храни. За оценките на риска и ръководните насоки, разработвани от Панелите на EFSA може да се наложи да се събират и данни за специфични проблеми, като практики и показатели за благополучие на животните, системи за отглеждане, хранителна, екологична информация или информация за околната среда.

Дейности на EFSA по събиране на данни

Стратегията на EFSA от 2006 г. за сътрудничество и работа в мрежа между EFSA и страните членки на ЕС идентифицира обмена на научна информация като ключов елемент за прилагане на общ подход към оценката на риска. Прегледът на тази стратегия от 2008 г. подчертава необходимостта от приоритизиране на дейностите по събиране на данни за консумацията на храни.

В EFSA, постоянните дейности по събиране на данни за оценка и мониториране на тенденциите във времето се извършват главно от три отдела. Отделът по мониторинг на храненето и химикалите се занимава със събиране и анализ на данни за консумацията на храни и наличие на химични замърсители в храните за хора и животни за оценка на химичната експозиция на европейско ниво. Отделът за биологичен мониторинг събира и анализира данни за наличие на зоонози, зоонотични агенти в храни за хора и животни и в животни, както и взривове на заболявания, свързани с храни в ЕС. Освен това той събира данни за резистентността на антимикробни средства на някои зоонотични агенти и наличие на микробиологични замърсители. Отделът по пестициди събира и анализира данни за остатъци от пестициди.

За подпомагане на работата на Научния си комитет и Панелите EFSA провежда събиране на данни и по специфични проблеми. Те се използват за:

 • подготвяне на оценки на риска в изпълнение на задачите на Комисията и дейности, предприети по собствена инициатива на Органа;
 • подпомагане на преоценката на разрешени вещества, такива като добавки към храни и ароматизанти;
 • подпомагане на разработването на насоки за оценка на риска.

Исканията за данни се публикуват на страницата на EFSA.

Отчет за дейностите на EFSA по събиране на данни

Отчетът от 2009 г. за постоянните дейности на EFSA описва работата на Органа в тази област. Отчетът обхваща събирането на данни за:

 • консумация на храни
 • зоонози, резистентност на антимикробни средства, взривове на заболявания, свързани с храни
 • замърсители
 • пестициди

Консумация на храни

Разширената база данни на EFSA за консумацията на храни в Европа е източник на информация за консумацията на храни в ЕС, съдържащ подробни данни за много страни членки.

Страните членки на ЕС, обаче, използват различни методи за събиране на данни за консумацията на храни, което затруднява извършването на анализи на ниво ЕС или сравненията между страните.

В тясно сътрудничество със страните членки на ЕС, чрез проекта Меню на ЕС, EFSA подкрепя хармонизираното събиране на данни за консумация на храни. Това би трябвало да позволи изработването на по-ефикасни и точни оценки на експозицията.

EFSA координира изработването на планове за по-нататъшното развитие на проекта Меню на ЕС, в сътрудничество със страните членки, с дългосрочна цел събиране на подробни и хармонизирани данни за консумацията на храни от индивидите от всички възрасти в ЕС.

Зоонози, резистентност на антимикробни средства и взривове на заболявания, свързани с храни

EFSA анализира данни за зоонози, резистентност на антимикробни средства (AMR) и взривове на заболявания, свързани с храни в ЕС. Страните членки подават данните ежегодно. Зоонозите са инфекции и заболявания, които се предават между животните и хората. EFSA в сътрудничество с Европейския център за превенция и контрол на болестите разработва въз основа на тези данни годишни Обобщени отчети на Общността. ECDC осигурява и анализира данни за случаи със зоонози при хора. Последният доклад включва 18 зоонотични инфекции.

EFSA анализира основните проучвания в ЕС на зоонотични агенти като салмонела и кампилобактер в животински популации и храни и на резистентност на антимикробни средства. Тези проучвания са напълно хармонизирани и следователно предоставят сравними стойности за всички страни членки. Резултатите се използват за определяне на цели за намаляване в ЕС или за разглеждане на необходимостта от специфични действия на ниво ЕС.

EFSA е публикувал и няколко доклада, осигуряващи насоки за страните членки за мониторинг и отчитане на зоонози и резистентност на противомикробни средства, както и за взривове на заболявания, свързани с храни. EFSA е разработил и методи за анализиране на тези данни.

Замърсители

EFSA редовно публикува искания за данни за научни проблеми в обсега на мандата си. Страните членки и други заинтересовани страни са поканени да подават релевантна информация и данни или да подпомагат EFSA в изпълнението на задачите му и реализирането на мисията му. Като пример, EFSA публикува искания за акриламид и фуран, замърсители с токсични свойства, които могат да се образуват при производство на храни или домашното им приготвяне в специфични условия. Събирането на данни подпомогна и оценки на риска за някои други вещества, например афлатоксини, тежки метали и меламин.

През 2009 г. въз основа на данни, представени от страните членки EFSA подпомогна Комисията в изготвянето на годишен доклад за остатъци от ветеринарни лекарства в храна от животни.

Събирането на данни подпомага и управляващите риска при определяне на законодателни норми и мониторинг на нивата в хранителната верига на персистентни органични замърсители, като диоксини и полихлорирани бифенили.

Пестициди

Страните членки контролират спазването на максималните нива на остатъци от пестициди в храни за хора и животни и предават резултатите на Комисията и EFSA. EFSAслед това подготвя годишен отчет, който представя преглед на остатъците от пестициди в храни, намерени в ЕС и оценява експозицията на консуматорите чрез диетата им. Резултатите служат за основа за вземащите решения за разглеждане на нови или ревизирани управленски мерки.

 

Архив