17-03-2015

 Оценката на експозицията е един от ключовите елементи на оценката на риска. За подобряване на съвместимостта и надеждността на оценките на експозицията, експерти от Европа обединиха усилията си да помогнат на EFSA да събере данни за консумацията на храни на европейско ниво, които се считат за особено необходими.

Данни за консумацията на храни от изследвания на храненето има в повечето европейски страни, но данните, получени на национално ниво не винаги са сравними поради разлики в дизайна на проучванията, формирането на възрастовите групи и категоризирането на храните.

За да преодолее това, EFSA разработи Кратката европейска база данни за консумация на храни, обхващаща 15 широки категории храни и 21 подкатегории. Тази база данни е предназначена за използване като скринингов инструмент за предварителни оценки на експозицията от Научните панели на EFSA и страните членки. Тази база данни понастоящем съдържа данни за консумацията на възрастни от 16 европейски страни: Белгия, България, Република Чехия, Дания, Франция, Германия, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Холандия, Норвегия, Полша, Словакия, Швеция и Обединеното кралство. Базата данни е създадена в сътрудничество с експертната група на EFSA за данни за консумация на храни. Тази група се състои от 31 членове, всеки представляващ европейска страна, отговарящ за координиране на събирането, форматирането и предаването на EFSA на най-нови и релевантни национални данни за консумация на храни.

Експертната група също започна да разглежда методи за хармонизиране в проучвания на консумацията на храни и възможността за паневропейско проучване на консумацията на храни.

 

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/ScientificPanels/DATEX/efsa_locale-

 

1178620753812_ConciseEuropeanConsumptionDatabase.htm

Членовете на двата нови панела избраха председателите си. Д-р Джон Кристиян Ларсен беше избран за председател на панела за добавки към храни и източници на нутриенти, а Проф. Д-р Клаус Дитер Яни – председател на панела за материали за  контакт с храни, ензими, ароматизанти и помощни средства при преработката. Всеки панел се състои от 21 членове, всички от различни релевантни научни области, включително токсикология, оценка на риска, консумация на храни, оценка на експозицията, хранителни технологии, химия и микробиология.

“С двата нови панела EFSA може да посрещне средносрочните и дългосрочни потребности в полето на добавки към храни, източници на нутриенти, добавени към храни, материали за контакт с храни, ензими, ароматизанти и помощни средства при преработката и да отговори на множество искания за научна консултация с кратки срокове,” каза Директорът на EFSA по оценка на риска Д-р Риита Майяла. “Това е особено важно в област, която ще получава увеличен брой молби за разглеждане след приемане на законодателството на ЕС за подобрители на храни и опаковки на храни.”

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902003405.htm

Архив