18-03-2015


Понастоящем EFSA изгражда нови структури в държавите – членки, т. нар. Фокални точки (Focal Point), чиято основна цел е да подпомага дейността на члена на Консултативния съвет
Фокалната точка работи в тясно сътрудничество с члена на Консултативния съвет и подпомага неговата дейност.

За Фокална точка на EFSA по оценката на риска за България е определен Центъра за координация и подкрепа на обучението по контрола върху безопасността на храните, функционална структура в рамките на НЦООЗ с лице за контакт доцент д-р Тери Врабчева като ръководител на този Център.

повече информация

Архив