17-03-2015

Програми със страните членки
Европейски орган по безопасност на храните (EFSA), Парма, Италия
Резюме
Регламентът за основаване на EFSA (Регламент (EC) No 178/2002), както и специфичното законодателство на Общността, като това, отнасящо се до зоонози (Директива 2003/99/EC) и до остатъци от пестициди в храни за хора и животни (Регламент (EC) No 396/2005), възлага на EFSA мандат за събиране на данни, свързани с безопасността на храните за хора и животни, включително хранене, зоонотични организми, химични замърсители и остатъци, както и други области в сферата на действие на Органа. На Органа се поставят задачи за предоставяне на препоръки на страните членки и Комисията за подобряване на техническата съвместимост на данните, които получава и анализира. Освен това той постановява, че, за да изпълнява мандата си, EFSA трябва да работи в тясно сътрудничество със всички организации, работещи в областта на събиране на данни в страните членки и в страните, кандидатстващи за членство, както и от трети страни и международни организации.
Според член Article 22(4) от Регламент (EC) No 178/2002, целта на събиране на данни от EFSA в рамките на мисията му е “да позволи характеризирането и мониторирането на рисковете с пряко или непряко въздействие върху безопасността на храните за хора и животни”. Данните, указани в чл. 22 са необходими и за да може EFSA да извършва оценките на риска, основната част от дейностите на EFSA. Така че, данните се събират за да осигурят и на управляващите риска, и на оценяващите риска на ниво Общност и страни членки актуална информация за безопасността на храните и развитието й в ЕС, тъй като тя се използва в мониторирането на съответствието и въздействието на мерките за управление на риска.
EFSA въведе програма за събиране на данни, която издава разнообразни доклади, някои от които се публикуват годишно, а други са много специфични, специално проектирани и изготвяни ad hoc. Само през 2010 EFSA е изготвил десет основни доклади, предоставени на ключовите играчи и заинтересованите страни.
EFSA въведе и програма за събиране на данни за консумацията на храни. Данните за консумация, използвани от EFSA в оценките на експозицията, следователно, са най-актуалните в ЕС понастоящем.
Като се има пред вид, че оценяващите и управляващите риска разчитат за данните за наличието и консумирането на храни, важно е данните да са с достатъчно добро качество. За попълване на информацията в доклада на EFSA за бъдещите насоки на събирането на данни, този доклад отчита прогреса в хармонизирането на системите за събиране на данни, координирани от EFSA и вече изготвените оценки на качеството за следните етапи: план на мониторинга, съобщаване и трансфер на данни, валидиране на данни, анализ на данни и отчитане. Препоръките за по-нататъшно усъвършенстване касаят проактивно укрепване на дизайна на изследването, елементи от контрола на качеството, рационализирането на отчитането и достъпа до данните. За да се постигне прогрес по тези стъпки, важно е да се използва опита, натрупан в съвместни проекти.
Ключови думи: Дейности по събиране на данни, консумация на храни, научни резултати, процес, осигуряване на качество.

Архив