17-03-2015

Технически доклад
Дейности на Фокалните точки на EFSA през 2013г.
РЕЗЮМЕ
На 01 юли 2013г. Република Хърватска стана 28-мия член на Европейския съюз (ЕС), присъедини се към мрежата на фокалните точки и подписа споразумение за това с EFSA през август 2013г. Всички други държави членки, както Норвегия и Исландия, подновиха своите споразумения за дейностите на фокалните точки през 2013г. Швейцария, както и страните кандидатки за членство в ЕС – Бивша югославска Република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция, продължиха активно да участват в дейността и срещите на мрежата на фокалните точки.
През 2013г. фокалните точки продължиха да събират и обменят информация помежду си и с Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) по разнообразни въпроси, свързани с оценката на риска или събирането на данни. Общият брой на запитванията за сътрудничество и принос в рамките на мрежата запази стабилност в сравнение с 2012г. и надхвърли предварителните очаквания, поставени за 2013г. Броят на запитванията на фокалните точки е намален през 2013г. в сравнение с 2012 и 2011г.
В края на декември 2013г., на Платформата за обмен на информация (IEP) се съдържаха общо 1 493 документа, като по този начин IEP продължи да бъде важно средство за споделяне на важна научна информация за оценката на риска. Тази информация включва изготвени оценки на риска (82.4%) и за дадени мандати за такива (5.8%), специфичните профили на държавите (4.7%), както и годишни и стратегически работни планове (7.1%). Трудностите по придобиване на значими документи от други институции, малкото на брой мандати за оценка на риска и ограничения при използването на IEP са сред основните настоящи фактори, възпрепятстващи използването на Платформата. За да се подобри ситуацията, фокалните точки са приканени да продължат да насърчават всички значими на национално ниво организации за оценка на риска да споделят своята научна продукция.
Приблизително половината от фокалните точки са предоставили информация за своите планирани работни дейности на държавите членки и EFSA през изминалата 2013г., като по този начин са допринесли за по-координирано планиране на дейностите за оценяване на риска и събирането на данни в ЕС. Основните причини за несподеляне на информация за планирани дейности според фокалните точки са: (1) липса на информация на национално ниво; (2) наличие на информацията на национални електронни страници; (3) провеждане на организационни промени в съответната държава; (4) наличната информация е само за вътрешна употреба;
През 2013г. почти всички фокални точки (24 от общо 30) са докладвали за предприети мерки за последващо разрастване на мрежата с научни организации по член 36, като са съдействали за провеждането на общо 41 срещи, свързани с членството в списъка по член 36. Повечето фокални точки (27 от общо 30) са подпомогнали научните организации от списъка по член 36, като са им оказвали техническа помощ при подаване на заявленията за кандидатстване в поканите на EFSA за участие в проекти, които са били публикувани на електронната страница на EFSA. Фокалните точки са допринесли за разрастването на мрежата на научните организации по член 36, тъй като в списъка са включени нови 25 организации. В допълнение, фокалните точки са съдействали за поддържането на списъка по член 36 в актуално състояние посредством изпратени 100 предложения за промяна в статута на организациите и 64
предложения за заличаване на организации.
Експертната база данни на EFSA продължи да нараства през 2013г. като над 4300 експерта бяха подали заявление за включване в базата данни, а над 3600 експерта бяха одобрени. Проведено проучване сред потребителите на базата показа, че 7 държави са използвали експертната база данни за търсене на подходящи експерти. Фокалните точки пряко допринесоха за затвърждаване на експертната база данни нa EFSA като работещ и достоверен източник на експертни знания. Също така, чрез популяризирането на експертната база данни сред трети страни, каквито са организациите по член 36 и други научни организации, нарасна нейното използване като средство за сътрудничество.
През 2013г., фокалните точки продължиха да развиват дейности по разрастване на своите национални мрежи, към които те разпространяваха научния принос на EFSA, както и национална научна информация. Всички фокални точки, с едно единствено изключение, създадоха и поддържат специализирани електронни страници, и разпространяваха печатни или електронни информационни материали, предназначени да повишат осведомеността и разбирането на работата на EFSA и на фокалните точки.
Фокалните точки организираха в своите страни общо 39 събития и допринесоха за национални и международни прояви с предоставяне на над 110 презентации и постери. Посредством тези дейности се повиши прозрачността в работата на EFSA и на съответните национални компетентни органи, а сравнително често се забелязваше и активното сътрудничество между фокалните точки и представителя на работната група по комуникация към Консултативния съвет на EFSA на национално ниво.
През 2013г. в сътрудничество с EFSA се проведе първата поредица от обучения по програма „По-добро обучение за по-безопасни храни“ на Европейската комисия относно оценката на риска в областта на безопасността на храните. Фокалните точки съдействаха за активното разпространение на информация за тези обучения сред своите научни мрежи, и подпомагаха националната контактна точка по програма „По-добро обучение за по-безопасни храни“ при идентифицирането на подходящите кандидати, като по този начин се допринесе за един по-унифициран и хармонизиран подход за провеждане на оценка на риска. След провеждането на горепосочените обучения, беше отбелязан много положителен резултат, и поради тази причина до края на 2013г. беше проведена нова тръжна процедура за провеждане на нов набор от обучения по програма „По-добро обучение за по-безопасни храни“. В новите обучения ще бъдат включени 3 допълнителни области от оценката на риска, а именно: оценка на риска относно хуманното отношение към животните, здравеопазването на животните и околната среда.
След 5 годишно функциониране на мрежата на фокалните точки (2008 – 2012),
нейната дейност беше преразгледана през 2013г. До настоящият момент, фокалните точки са допринесли за идентифициране на силните и слабите страни на мрежата, както и бъдещите перспективи и заплахи, които биха повлияли на нейното функциониране (SWOT анализ). Приносът на фокалните точки по-късно беше интегриран в по-широка SWOT матрица, в която бяха включени също и резултатите от анализа на съответните стратегически и оперативни документи, свързани с дейността на фокалните точки. Изводите от извършения преглед показаха, че мрежата на фокалните точки е силна и оперативна, и отговаря на поставените цели за задълбочаване на сътрудничеството и работата в мрежи между EFSA и държавите членки.

Д-р Донка Попова,
Национална фокална точка на EFSA
Център за оценка на риска, май 2014г.

Архив