17-03-2015

Европейски орган по безопасност на храните (EFSA), Парма, Италия

Резюме

През май 2009 г. Научният комитет на EFSA (SC) прие насоките си за използване на подхода “Бенчмарк доза” при оценка на риска. Научният комитет заключи, че подходът BMD е по-ново научно постижение спрямо подхода “Ниво, на което не се наблюдават вредни ефекти” (NOAEL) за определяне на референтна точка (RP) и препоръча на Научните панели и отделите на EFSA да приемат подхода BMD за оценка на риска от химически вещества в храни. Научният комитет предложи и да се организира обучение за експертите на Панелите и специалистите от EFSA за усъвършенстване на експертизата и въвеждане на този подход в оценките на риска, разработвани от EFSA.

На 1 и 2 декември 2010 г. EFSA организира семинар в Парма за обучение на експертите от Научните панели и специалистите на EFSA за извличане на BMD с квантумни и непрекъснати данни от изследвания върху животни с използване на два софтуерни пакета, BMDS, разпространяван от Агенцията по околна среда на САЩ (U.S. EPA) и PROAST на Националния институт по обществено здраве и околна среда на Холандия (RIVM).

Участниците в семинара подкрепиха заключението на SC, че подходът BMD е по-съвършен научен метод в сравнение с подхода NOAEL за извличане на RP. Те подкрепиха и препоръката на Научния комитет към Научните панели и отделите за използване на подхода BMD в оценките си на риска. Беше подчертана и необходимостта от помощ от персонала на EFSA, тъй като извършването на специфичен BMD анализ може да породи други въпроси, които не са разглеждани в това обучение и поради факта, че подходът все още се развива с международно обсъждане по много аспекти. Участниците подсказаха и че обучението на компетентните национални органи по подхода BMD ще улесни въвеждането му в оценката на риска. Би могло и да се инициира диалог с други европейски институции (например Европейската комисия, Европейската агенция по химикалите и Европейската агенция по лекарствата) по отношение на използването на подхода BMD и интерпретирането на резултатите.

Подходът BMD може да се прилага към данни от опити върху животни с дизайн на изследването, съответстващ например на насоките на Организацията за европейско сътрудничество и развитие (OECD) за тестване на химически вещества. По време на семинара беше обсъждано и че прецизирането на получените RP може да бъде подобрено чрез модифициране на обичайния дизайн на изследването, т.е. увеличаване на броя на групите с различни дози, използвайки по-малък брой животни в група. Беше отчетена непосредствената релевантност за оценка на риска от EFSA на изследване, с дизайн и анализ, съответстващи на подхода BMD.

Беше подчертана необходимостта от по-нататъшни насоки за прилагане на подхода BMD при епидемиологични данни.

Настоящият технически отчет обобщава презентациите и дискусиите и съдържа като приложения целия обучителен материал, използван по врене на семинара.

Архив