17-03-2015

Парма
1 юни 2010
 
Дами и господа,
 
Увод
Голямо удоволствие за мен е да открия това важно съвещание и искам да Ви приветствам с „Добре дошли” в EFSA и в Парма. Организирахме това съвещание като част от продължаващата ни програма за консултации с Вас, нашите ключови играчи и аз Ви благодаря за участието. Работата ни днес е много важна и има своите импликации за много от ключовите играчи в хранителната верига в Европа и извън нея. Така нареченият „Регламент за претенциите” има влияние върху всички нас – потребители, индустрия, органи по оценка на риска на европейско и национално ниво и съответно върху вземащите решения – и има значителни социални и икономически импликации.

Така че, много съм щастлива да видя такова широко представителство тук днес от ключови играчи, включително индустрията, компетентните органи на страните членки и Европейската комисия, DG SANCO (ГД Здраве и потребители). Вашите виждания са много важни за нас и ще продължим да идентифицираме възможностите за ангажименти с Вас.

Контекст
Едно от най-важните предизвикателства, с които се сблъсква Европа днес, е свързано с незаразните заболявания. С нарастващото бреме на хронични, свързани с начина на живот заболявания върху нашите ресурси за здравеопазване, важно е гражданите ни да разбират връзката между хранене, физическа активност и здраве. Централна част от хранителната политика е да се гарантира, че на потребителите е осигурена значима, научнообоснована информация за връзката между хранене и здраве. Това не означава, че храните трябва да се разглеждат като лекарства.
EFSA понастоящем допринася за европейската хранителна политика по два начина. Първо, Комисията поиска от EFSA да определи референтни стойности за хранителен прием (DRVs) на нутриенти и да помогне на националните и европейски органи да въведат практически насоки, основани на храните.

Към настоящия момент сме публикували становища за DRVs за мазнини, въглехидрати, хранителни влакнини и вода, както и по общия подход, използван за определяне на DRVs. Всички проекти за становища бяха подложени на обществена консултация и през септември миналата година организирахме специално съвещание със специалисти по хранене от страните членки. Освен това, публикувахме съвети за политиците как да преведат хранителните препоръки в практически послания за потребителите за храните и здравословния хранителен избор.
Второ, и това е причината, заради която сме тук днес, в рамката на Регламента за претенциите, EFSA има задача да оцени дали храненето и здравните претенции за храните са подкрепяни от стабилна наука и, реализирайки това, той определя научните изисквания за обосновката на претенциите. Регламентът за претенциите е първият елемент от европейското законодателство, занимаващ се специално с храненето и здравните претенции. Това е основополагащ елемент в законодателството и е предизвикателство за всички участващи страни. Той иска придаване на значими ресурси не само от EFSA, а и от индустрията, Комисията и страните членки.
Това иска особено много усилия от експертите от Панела по диетични продукти, хранене и алергии (NDA), които трябва да се справят с безпрецедентно, непредвидено работно натоварване с много кратки срокове за изпълнение.
Искам да подчертая професионализма и отдадеността на членовете на Панела и другите експерти, които успяха да дадат висококачествени оценки и да се вместят в сроковете. Благодаря на Председателя на Панела, Албърт Флин, който ще говори пред Вас по-късно и колегите му за отдадеността и упоритата им работа. Искам да благодаря и на Джулиан Клайнер и хората й от отдела NDA, благодарение на чиито огромни усилия имаме днешните постижения. Независимите научни оценки, които EFSA е дал до момента – в рамките на задачите, поставени от Регламента и Комисията – вярваме, че са определили изискванията за доказателства, необходими за обосновка на претенциите.
Напредък
Обобщавайки кратко напредъка, до днес EFSA е приел 63 научни становища, свързани със заявления за здравни претенции за деца и намаляване на риска от заболявания (Член 14) и 22 становища, свързани със заявления със здравни претенции въз основа на нови науки и/или собствени данни (Член 13.5). От повече от 4600 здравни претенции за общи функции (Член 13.1), подадени чрез страните членки и Европейската комисия, EFSA е оценил над 930 претенции и е приел 125 становища, публикувани в две серии.

В общия случай, положителни мнения бяха дадени за тези претенции, които Панелът NDA счете, че са подкрепени със стабилна наука и ясна, недвусмислена идентификация на храната или съставката. Някои от важните причини за това претенциите да не се считат за обосновани от Панела бяха: недостатъчно характеризиране на храната или съставката; липса на доказателства, че претендираният ефект е наистина благоприятен за здравето; лошо качество на научните данни; понякога неподходящи целеви групи.
Диалог с ключовите играчи
Липсата на прецедент, не само в Европа, а и в света, за приемане на законодателство от този вид означава, че ние всички до известна степен работим в неизследвана територия. Ясно разбрахме необходимостта от диалог между оценяващите риска, учените, вземащите решения и ключовите играчи. Затова организирахме днешната среща, коятто, както много от Вас разбират, не е единично явление, а част от продължаваща програма за диалог, която започна в Болоня в края на 2006 г. точно преди EFSA да започне оценките си.
Консултирахме се с Вас по няколко поводи от тогава и, с Вашия принос, изготвихме серия от ръководства и други документи за улесняване на оценката на претенциите и за Ваша насока.
С развитието на нашата работа, важно е да продължим да чуваме вижданията Ви и тези на актьорите в този процес, за да се гарантира, че имаме общо разбиране за това какво се изисква за успешното прилагане на това законодателство.

Важността на тази работа изисква от нас да следим от близо развитието на ниво Комисия и страни членки и EFSA да участва в ключовите съвещания, за да сме напълно и активно анагажиране в прилагането на Регламента. След среща със страните членки и Комисията за подаване на нова информация за оценките съгласно Член 13.1, ние публикувахме обобщаващ документ през декември миналата година. За да осигурим непрекъснатост и кохерентност в диалога ни с вас, нашите ключови играчи, ние подготвихме актуализиран обобщаващ документ за основа на нашите дискусии днес. Предоставихме Ви този проект предварително за обсъждане и Ви благодаря за полезните коментари, които получихме.
Увеличаващата се роля на EFSA
Бих искала да използвам възможността да поставя нашата работа по здравните претенции в по-широкия контекст на еволюцията на EFSA след създаването му през 2002 г. В ранните години на работата му, повечето усилия на органа бяха посветени на генерични становища за безопасността на храните във връзка с, например, биологични или химични замърсители.
Напротив, нашата работна програма за 2010 г. показва, че до 80% от научните ни разработки през тази година ще бъдат посветени на заявления за нови продукти или продукти, вече пуснати на пазара. Това ще изисква 40% от нашите ресурси и очакваме, че 2011 г. ще протече под същия знак.
EFSA сега оценява много повече от риск; все повече оценяваме полза за здравето (нашата работа по здравните претенции е добър пример за това), въздействия върху околната среда (например ГМО) или ефикасността на вещества, като добавки към фуражи или пестициди. Въпреки че е предизвикателство, тази работа е от изключително значение. Както се подчертава в стратегическив документ на Комисията Европа 2020, устойчивата иновация трябва да се основава на стабилна наука, която дава реални ползи за здравето на потребителя или околната среда. Виждането за научнообоснована икономика, изразено в тази стратегия е особено подходящо за нашата дейност по здравните претенции. Мисията на EFSAе да осигури, че гражданите на Европа са защитени с решения, основани на най-добрите научни познания и че те вярват, че продуктите, които консумират, ще дадат значителни ползи.
EFSA не работи във вакуум, нашата основа е защитата на европейския потребител, ние знаем за по-широките последствия от нашата работа и нашите отговорности за подкрепа на иновациите, изисквани за поддържане на конкурентноспособността на нашите индустрии.
Осигурявайки общо разбиране за изискваните научни доказателства, надяваме се, че работата, която сме извършили досега, ще помогне на работата на индустрията чрез установяване на бъдещи насоки за изследвания и иновации.

Заключение
В заключение, разрешете ми отново да подчертая нашата решимост за диалог с Вас, нашите ключови играчи и с всички заинтересовани страни, включително страните членки и Комисията. В нашата програма днес сме събрали ключовите актьори в прилагането на този сложен, предизвикателен елемент от законодателството и вярвам, че този процес на обмен на информация и възгледи ще бъде продуктивен.

Благодаря на нашите лектори за учатието им и на всички Вас за присъствието. Надявам се, че за Вас денят ще бъде информативен и полезен..

Благодаря Ви за вниманието,
Катрин Геслен-Ланеел, Изпълнителен директор на EFSA

Публикувано: 1 юни 2010

Архив