17-03-2015

Научно становище на Панела по добавки към храни, ароматизанти, помощни средства при преработката и материали за контакт с храни (AFC)
(Въпрос No EFSA-Q-2008-382)
Прието на 9 юли 2008
РЕЗЮМЕ
На Панела беше възложено да преразгледа възможната токсикокинетика на ВРА, зависеща от възрастта , при животни и хора и  нейното въздействие при оценка на опасността и риска от ВРА в храни. Панелът заключи, че експозицията на човешкия плод на свободен ВРА може да бъде незначителна поради способността на майката за конюгация, докато плода на плъхове може да бъде изложен на свободен ВРА от кръвообращението на майката. Вземайки пред вид данните за новородени деца за съединения, структурно свързани с ВРА, които преминават през глюкуронидиране/сулфиране, Панелът счита, че новороденото има достатъчен капацитет да конюгира ВРА в дози под 1 mg/kg телесно тегло (Панелът отбеляза, че експозиции при общ дневен прием ( TDI) от 0.05 mg/kg телесно тегло са 20 пъти по-ниски от това).
Така Панелът заключи, че има достатъчен капацитет за биотрансформиране на BPA до хормонално неактивни конюгати в новородени бебета при експозиция на ВРА, разгледана в становището на EFSA от 2006 и Доклада за оценката на риска ма Европейския съюз (EC, 2003, 2008).
Освен това, Панелът отбелязва, че поради описаните метаболитни различия, експозицията на ВРА при възрастни, новородени и фетуси на плъхове е по-голяма, отколкото у хора, така че плъховете са по-податливи на токсични ефекти, индуцирани от ВРА, отколкото хората при равни дози на експозиция.
Поради това Панелът счита, че предишната му оценка на риска, основана на цялостен NOAEL за въздействиие при плъхове с използване на коефициент за несигурност 100 по подразбиране може да се счита за консервативна за хора. Панелът заключи, че разликите в токсикокинетиката на ВРА, зависеща от възрастта при животни и хора няма да има въздействие за оценката на риска от ВРА на EFSА за 2006.
Ключови думи: Бисфенол A, BPA, 2,2-бис(4-хидроксифенил)пропан, 4,4’-
изопропилидендифенол, CAS no. 80-05-7, токсикокинетика, новородено,
глюкуронидиране


Архив