01-08-2023

Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) организира уебинар на тема: „Advancing the ERA of Plant Protection Products towards a system-based approach (EUBA-EFSA-PREV-2023-01)“, който ще се проведе на 14.09.2023 г. (10-12 ЦЕВ), в онлайн формат.

Уебинарът е във връзка с обявена от ЕОБХ покана за подаване на проектни предложения, свързани с оценка на риска за околната среда (ERA) от продукти за растителна защита (PPP). Повече информация за поканата можете да намерите на следния линк: EUBA-EFSA-PREV-2023-01: PERA - Advancing the ERA of Plant Protection Products towards a system-based approach | EFSA (europa.eu)

Целта е да се създаде рамка за събиране и генериране на данни за напредъка в интегрирането на екологията на видовете и характеристиките на ландшафта в оценката на риска, да се придобият знания за излагането на околната среда на пестициди при различни сценарии и да се идентифицират нови стратегии и инструменти за оценка на потенциалните ефекти на пестицидите на ниво популация и по-високо, с фокус върху екотоксикологията.

Посредством поканата ще се идентифицират партньори от компетентните органи в държавите-членки (организации от списъка на ЕОБХ по член 36 от Регламент (ЕО) 178/2002), които да подпомогнат ЕОБХ в дейностите, съгласно описаното по-горе.

Ако желаете да участвате в уебинара, следва да се регистрирате, в срок до 11.09.2023 г. (12:00 ЦЕВ), на следния линк: Webinar on PERA – Advancing the ERA of Plant Protection Products towards a system-based approach (EUBA-EFSA-PREV-2023-01) | EFSA (europa.eu) 

Линк за достъп ще Ви бъде предоставен, след приключване на регистрацията.

Уебинарът ще бъде записан и записът ще бъде публикуван допълнително.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив