04-07-2022

Новият управителен съвет (УС) на ЕОБХ започна работа на 1 юли 2022 г.

Той се състои от представители на всички държави членки на ЕС, Европейската комисия и Европейския парламент, както и представители на гражданското общество и на хранителната верига.

,,В международен контекст, където безопасността и сигурността на храните са взаимосвързани, е важно, че УС на ЕОБХ вече ще включва широк кръг от представители, за гарантиране на ефективното му функциониране в обхвата на хранителната верига“, каза Клеър Бъри, заместник-директор на ГД САНТЕ, отговаряща за въпросите, свързани с устойчивостта на  храните. 

Предишната структура на УС се състоеше от 14 членове с експертни познания в сферата на безопасността на хранителната верига, които не представляваха правителство, организация или сектор, както и представител на Европейската комисия.

Новият модел отговаря на изискванията на Регламента за прозрачност (EUR-Lex - 32019R1381 - BG - EUR-Lex (europa.eu)), който влезе в сила през март 2019 г., и чрез него се засили ролята на държавите членки, както и ангажираността на всички страни, участващи в работата на ЕОБХ.

Новият УС се състои от 27 представители на държавите членки (със заместници), двама представители на Европейския парламент (без заместници), двама представители на Европейската комисия (със заместници) и четирима представители на гражданските общество и на интересите във връзка с в хранителната верига (със заместници).

Освен това, двама представители на страните от Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ)/ Европейска икономическа зона (ЕИЗ) – Норвегия и Исландия – и един представител на Надзорния орган на ЕАСТ (със заместници) също ще участват в УС на ЕОБХ, но без право на глас. Накратко, новият УС вече ще се състои от 38 членове.

Управителният съвет на ЕОБХ гарантира, че ЕОБХ функционира ефективно и ефикасно, изпълнява своя мандат, както е дефинирано в учредителния му регламент, и отговаря на очакванията на европейските и националните институции, заинтересованите страни и обществеността.

Допълнителна информация за УС на ЕОБХ може да бъде открита тук - Management Board members | EFSA (europa.eu).

 

 

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив