08-04-2021

На 8 април 2021 г., EFSA публикува процедура за подбор, която да замени 1 член от общо 14 в Управителния й съвет, чийто мандат изтича на 30 юни 2021 г. Мандатът на кандидатът, назначен с тази процедура, ще приключи на 30 юни 2022 г., съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2019/1381.

Поканата за изразяване на интерес с информация за критериите за подбор и процедурата за кандидатстване са публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз на следния линк: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2021.118.01.0054.01.ENG.

Крайният срок за кандидатстване е до 7 май 2021 г., до 12:00 ч. (Централно европейско лятно време).

Онлайн заявлението и формулярът за декларация за конфликт на интереси могат да бъдат намерени тук: https://ec.europa.eu/food/efsa/management-board_en.

 

Call for expressions of interest for the position of member of EFSA's Management Board | Food Safety

ec.europa.eu

Call for expressions of interest for the position of member of EFSA's Management Board

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив