17-03-2015

Членовете на Управителния борд на Европейския орган по безопасност на храните одобриха проект за интегрирана политика за независимост и процеси на вземане на научнообосновани решения, приеха Кодекс за поведение на Управителния борд и разгледаха материал за обсъждане по научната стратегия на EFSA за 2011-2016, който определя приоритети за неговата научна работа в променящата се среда.

На срещата в Будапеща членовете на Борда одобриха разширена проектостратегия, обединяваща всички мерки, приложени от EFSA за осигуряване на независимост на неговата работа. Висококачествените научни резултати изискват прозрачни, отворени и недвусмислени процеси на вземане на решения, критични за изграждане на по-нататъшно доверие в научните съвети на Органа. Независимостта на съветите на EFSA се осигурява, между другото, чрез процедури, управляващи работата в мандатите и с исканията, събиране на информация, избор на експерти, декларации за интерес и колегиално вземане на решения, както и обществени консултации и изчерпателна програма за преглед на качеството.

Проектът включва политиката на EFSA от 2007 г. за декларации за интерес и независими консултации – една от най-устойчивите съществуващи системи. За понататъшното укрепване на политиката и подпомагане на приложението й трябва да се опростят правилата и да се изяснят другите аспекти, като даване на обяснение на начина, по който се постига разрешаване на случаи с конфликт на интереси. Проектът за политика ще бъде предоставен за обществена консултация през юли, а през септември ще бъде организирано съвещание със заинтересованите страни за обсъждане на политиката.

Членовете на Борда приеха Кодекс за поведение, който включва основни принципи и ценности, като интегритет, обективност и обслужване на обществените интереси при осигуряване на ръководство по стандартите, очаквани от институциите на ЕС и обществото.

Бордът подкрепя обосновките за материала за обсъждане на научната стратегия на EFSA, разработена с консултация със страните членки на ЕС, Европейската комисия, научната общност и ключовите играчи, както и в дискусии с персонала на EFSA.

Работното натоварване на EFSA все повече нараства. EFSA получи 950 запитвания през 2010 г., в сравнение с 220 през 2007, две трети от тях се отнасяха до оценки на заявления за одобрение на регулирани продукти, вещества и претенции. Освен това, природата на запитванията се промени и сега често включва съвети по проблеми като безопасността на околната среда, трудова медицина, ефикасност и полза на риска.

Материалът за обсъждане показва как EFSA ще работи с нарастващите запитвания чрез поставяне на цели и приоритети за научната си работа в дългосрочен план по отворен и прозрачен начин. Те включват: разширяване и подобряване на доказателствата за оценка и мониторинг на риска; изграждане на капацитет за оценка на риска в ЕС; поемане на водачеството при хармонизиране на методологиите и подходите за оценка на рисковете, свързани с хранителната верига; укрепване на ангажиментите с всички ключови играчи и заинтересовани страни.

Многогодишният проект за кадрова политика на EFSA, одобрен от Борда, показва нулев растеж през периода 2012-2014, с персонал от около 465 души. Програмата за ефективност, започната през 2010 г. продължава с цел оптимизиране на работата и подготвяне за бъдещи предизвикателства. Регламентът за създаване на EFSA предвижда външно оценяване на Органа и дейностите му на всеки шест години. Първите резултати от второто оценяване ще бъдат известни в началото на 2012 г.

Архив