17-03-2015

 

 

 

 

Европейската комисия изиска спешно становище след докладите за никотиново замърсяване на проби от изсушени диворастящи гъби, реколта 2008год., предимно от Китай. ЕОБХ извърши оценка на потенциалната експозиция и излезе със становище, че нивата на никотин до 0,5 мг/кг в пресни диворастящи гъби, каквито са установени в изсушените диворастящи гъби, не са безопасни.

По това време не е било ясно какво е причинило наличието на никотин в тези гъби. Това може да е била употребата на пестицид или други фактори, като случайно замърсяване по време на процеса на изсушаване. Консумацията на замърсени диворастящи гъби би могла да доведе до леки и краткотрайни ефекти, като ускорена сърдечна дейност, замаяност и главоболие.

ЕОБХ определи  остра референтна доза от 0,0008 мг/кг телесно тегло на основата на най-ниското ниво на наблюдавани странични ефекти от 0,0035 мг/кг телесно тегло като фармакологични ефекти след интравенозно прилагане на никотин. За подпомагане на експертите при управление на риска за установване на безопасни нива с цел защита на потребителите, ЕОБХ използва съществуващата приета методология за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вешества (МДГОВ) от пестициди в храни. Предложението на ЕОБХ е, че  нивото от 0,036 мг/кг като концентрация на никотин в пресни диворастящи гъби би могло да бъде приемлива МДГОВ. При по-равномерно разпределение на възможното замърсяване би могло да се допусне ниво от 0,13 мг/кг никотин в изсушените гъби, което е изчислено на основата на теглото на пресните гъби.

 

Тъй като оценката е повлияна от определен брой неопределености и ограничения в наличните данни (нива на замърсяване и консумация на диворастящи гъби в Европа) ЕОБХ препоръча предложената МДГОВ да се счита като временна. Препоръчаната от Комисията програма за мониторинг също ще бъде от полза при създаването на по-стабилна основа за оценка на експозицията и определяне на МДГОВ.

Архив