17-03-2015

Фумонизин естераза (FUMzyme®) – технологична фуражна добавка за свине*
хим. Петя Блажева
Фумонизин естеразата се продуцира от генетично модифициран щам на Komagataella pastoris. Тази технологична добавка е предназначена за влагане във фуражи за прасета (малки прасенца и свине за угояване). Използва се за понижаване замърсяването на фуражи с микотоксини от групата на фумонизините.
Фумонизините се продуцират от няколко вида от род Fusarium – това са Fusarium proliferatum и Fusarium nygamai. Те най–често се срещат като сапрофити по царевицата, пшеницата и други зърнени култури. Типичният представител, продуциран от този род фитопатогенни гъби е микотоксина фумонизин В1. Освен характерната хепатотоксичност и нефротоксичност, микотоксините продуцирани от род Fusarium
засягат и имунната система на всички видове животни.
Действието на фумонизин естеразата се изразява в това, че тя частично разгражда фумонизин В1, чрез отцепване на двуетерни групи от неговата структура, при което се освобождава трикарбалилова киселина.
По отношение на щама, който продуцира фумонизин естеразата, EFSA посочва в своето становище, че принадлежи към вид, който се счита за безопасен, съгласно приложеният подход – QPS (квалифицирана презумпция за безопасност) за оценка на безопасността. При проведени изследвания на крайния продукт не са установени части от щама или негова рекомбинантна ДНК. Това гарантира безопасността на фуражната добавка по отношение риска, произтичащ от генетичната модификация на Komagataella pastoris.
Установено е, че при даване на малки прасета 15 пъти над максималната препоръчителна доза от добавката не се наблюдават признаци на вредно въздействие. В тази връзка FEEDAP панела прави заключение, че добавката е безопасна за отбити малки прасенца, когато се спазва препоръчителната доза от 15 – 300 units/kg за пълноценен фураж. Това заключение е валидно и за фуражите, предназначени за свине за угояване.
Трябва да се отбележи, че образуваните метаболити на фимонизин В1, получени от действието на фумонизин естеразата, се характеризират с по–слаба токсичност в сравнение с изходното съединение.
нение с изходното съединение.
FEEDAP панела прави заключение, че добавката е безопасна за хората по отношение на консумацията на свинско месо, произведено от прасета, хранени с фураж в който тя е вложена.
Известно е, че фумонизин B1 е инхибитор на сфинганин N-ацетилтрансфераза1 и повлиява съотношението между сфинганин – сфингозина в урината. Този показател се използва като биомаркер за оценка експозицията на животни или хора от фумонизини.
Проведени са редица краткосрочни и дългосрочни проучвания на хранене на малки прасета с фуражи, естествено или изкуствено заразени с фумонизини, в присъствието или липсата на фуражната добавка. Крайното заключение от всички тези проучвания е,че дори при добавяне на минималното препоръчано количество от добавката във фураж с наличие на фумонизини, нивата на сфинганин N-ацетилтрансферазата са същите както при прасета хранени с фураж без наличие на фумонизини.
При работа с добавката е установено, че тя не предизвиква дразнене на кожата, но е опасна за дихателната система. По отношение въздействието на фуражната добавка върху околната среда, FEEDAP панела прави заключение, че няма риск, защото активната субстанция на FUMzyme® (фумонизин естеразата) е протеин, които се инактивира по време на преминаване през храносмилателната система на животните.
_______________________
1 Ензим, синтезиран от епифизната жлеза, изпълняващ функции на регулиране на биологичния часовник при гръбначните животни.
Източник:
* EFSA FEEDAP Panel (EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed), 2014. Scientific Opinion on the safety and efficacy of fumonisin esterase (FUMzyme®) as a technological feed additive for pigs. EFSA Journal 2014;12(5):3667, 19 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3667 Available online: www.efsa.europa.eu/efsajournal
Микотоксини – рискове и последици за животните и хората. Методи за предотвратяване тяхното образуване и намаляване на нивата им.; 2013 г.; хим. П. Блажева, д-р И. Богоева, д-р С. Тодорова, д-р Н. Сертова, д-р С. Попова, доц. д-р Б. Ликов
http://babh.government.bg/uploads/File/COR_Aktualno/2013/Mycotoxin%20BOOK_P.Blazheva%20.pdf

Архив