17-03-2015

Все повече храни, продавани в ЕС обявяват хранителни и здравни претенции. Хранителната претенция обявява или подсказва, че храната има полезни хранителни свойства като „ниско съдържание на мазнини”, „без добавена захар” и „високо съдържание на фибри”. Здравна претенция е всяко изявление на етикетите, съобщаващо в рекламата или маркетинга, че в следствие на консумирането на дадена храна могат да настъпят ползи за здравето, например, че дадена храна може да подпомогне укрепването на естествените защитни сили на тялото или да подсили способността за учене.

Рамка на ЕС

Вземащите решения в ЕС приеха през декември 2006 г. Регламент за използването на хранителни и здравни претенции за храни. Този Регламент определя хармонизирани правила за ЕС за използването на хранителни или здравни претенции върху хранителни продукти въз основа на профили на нутриентите.

Една от ключовите задачи на този Регламент е да гарантира, че всяка претенция върху етикет на храна в ЕС е ясна и подкрепена с научни доказателства. EFSA отговаря за верифицирането на научната обосновка на подадените претенции, някои от които се използват в момента, а някои са предложени от заявителите. Тази информация служи за основа за Европейската комисия и страните членки, които решават дали да одобрят и разрешат претенциите за използване.

Задачи на EFSA

Работата на EFSA включва осигуряване на научни съвети за:
 

  • Общи съвети по хранителни претенции като „източник на омега-3 мастни киселини” според дефиницията в Член 8 на Регламента.
  • “Здравни претенции за „общо функциониране”, такива като „калцият е добър за вашите кости, са дефинирани в Член 13.1 на Регламента. Тези претенции се основават на общоприети научни доказателства. Списъкът на тези претенции е в процес на оценяване от EFSA.
  • Здравни претенции за „нова функция” , определени в Член 13.5 на Регламента се основават на нови научни доказателстваи/или такива, за които е нужна защита на права на собственост. Те изискват заявителят да предостави научни доказателства, обосноваващи претенцията, предложена за даден продукт или вещество.
  • Претенции по отношение на намаляване на риска, детското развитие или здраве. Тези видове претенции, определени с Член 14 на Регламента, изискват от заявителите да предоставят научни доказателства, обосноваващи претенцията, предложена за даден продукт или вещество.
  • Критерии за определяне на профили на нутриенти . Профилите на нутриентите са хранителни изисквания, на които храните трябва да отговарят, за да могат да предявяват хранителни и здравни претенции. Профилите на нутриентите са определени от Европейската комисия и страните членки.

Заявленията за разрешаване на здравни претенции за нови функции и претенции по отношение на намаляване на риска от заболяване, детско здраве и развитие трябва да отговарят на техническото ръководство на EFSA за заявителите. Органът оценява дали претенциите са научно достоверни и обосновани.

Всички заявления получават входящ номер и се вписват с EFSA-Q-номер в Регистъра с въпроси на EFSA (EFSA’s Register of Questions), където се описват подробности по статуса на всяка претенция.

Как се подава заявление

EFSA
е подготвил ръководство за начина на подаване на заявления за претенции, разработено след широки консултации с индустрията и други заинтересовани страни. Заявителите, които искат да подадат претенция, трябва да следват ръководството на EFSA.

За допълване на ръководството, публикувано през 2007 г. EFSA публикува документ, съдържащ отговори на често задавани въпроси за подготовката и подаването на заявления за претенции по Член 14 и 13.5. Актуализираният документ взема пред вид коментарите, получени по време на консултацията, проведена през май 2009 г., както и дискусиите и коментарите от техническото съвещание със заявителите, проведено на 15 юни 2009 г.

Ресурси от Европейската комисия

Заявителите могат да се консултират и с информацията и документите на Европейската комисия по отношение на законодателната рамка.

Архив