17-03-2015

Какво са нанотехнологиите?


Нанотехнологиите включват, между другото, използване във веригата на храни за хора и животни на вещества с много малки размери. Нанометърът (nm) е една милиардна от метъра (терминът идва от гръцката дума нанос - джудже). За химикалите се счита, че са с нано-размери, ако размерът им е около 100 nm или по-малко.

Защо да се използват вещества с наноразмери?

Химикали, които са много малки, могат да имат различни свойства, в сравнение с версиите с по-големи размери. Това може да предложи възможности за производство на продукти като лекарства, козметични средства и храни, които имат потенциал да се държат различно по полезен начин. Това променено поведение, обаче, в сравнение с химикалите с по-големи размери, може също да породи възможни рискове.

Как се използват нанотехнологиите?

Нанотехнологиите имат много реални или потенциални използвания. Например, има слънцезащитни средства, които използват химикали, които в нано размер правят средството прозрачно, а не матово, но пак блокират УВ лъчите. В областта на храните, може да се използват химикали с нано размери за подобряване на опаковката на храните или за повишаване на хранителната стойност на продукта.

Защо е ангажиран Европейският орган по безопасност на храните?

Тъй като може да има рискове от химикали с нано размери поради характеристики и свойства, които не са наблюдавани при версиите с по-големи размери. Използването на химикали с нано размери, макар и да предлага потенциално полезни приложения и ползи, трябва да бъде разглеждано и за всякакви възможни рискове. Това е ролята на
EFSA във връзка с хранителната верига. EFSA осигурява независими научни съвети за управляващите риска в Европа, за да им помогне да вземат решение за подходящи действия за защита на консуматора.

Какво прави
EFSA?

Европейската комисия поиска от EFSA да даде научно становище за потенциалните рискове от приложението на нанонауката и нанотехнологиите в храните за хора и животни. Становището е съсредоточено върху използването на нанотехнологии, по-специално специално проектирани наноматериали (ENMs) във веригата на храните за хора и животни. То третира подходи и методологии за оценка на риска от тези много малки вещества, но не разглежда специфичните приложения на определени ENMs. То взема пред вид обратната връзка, получена от различни организации и хора по време на обществената консултация по проекта за становище.

Какво се казва в становището?

Научният комитет на EFSA заключи, че установените международни подходи за оценка на риска могат да бъдат прилагани и за ENMs. Той заключи и че би бил необходим подход “случай по случай” и че, ма практика, настоящите ограничени данни и липса на валидирани методологии за тестване могат да направят оценката на риска за някои нано продукти много трудна и носеща голяма степен на несигурност.

Какво следва?

Становището ще помогне на Европейската комисия да проучи подходящи мерки, да оцени съществуващото законодателство и да определи обхвата на възможни бъдещи искания за научни становища от EFSA в тази област. EFSA ще продължи да следи разработките в тази област.

Има ли понастоящем продукти, които използват вещества с нано размери?

Одобрението на продуктите, продавани в Европа, е отговорност на ЕК и страните членки. EFSA не е в позиция да знае какво има на пазара и това не е наша отговорност, но има технология за някои приложения и може да има продукти, пристигащи от страни извън Европа, които могат да съдържат вещества с нано размери в продукта или в опаковката му.

Има ли законодателна рамка за нанотехнологиите?

Законодателството не е в сферата на действие на EFSA, който осигурява независими научни съвети за управляващите риска. Отговорност на управляващите риска е да разглеждат подходящи мерки и да оценяват съществуващото законодателство в светлината на становищата на EFSA.

 

Архив