18-03-2015


ПРОГРАМАТА

Презентации
1. ПОГЛЕД НАПРЕД В НАУЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ EFSA И СТРАНИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС, доц. д-р Тери Врабчева, дм, Ръководител на Българския фокален център към EFSA
2. ИЗИСКВАНИЯ НА EFSA ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ НА ХРАНИТЕЛНАТА КОНСУМАЦИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА, доц. д-р Стефка Петрова,дм, НЦОЗА

4. РОЛЯТА НА EFSA ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НАУЧНА ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИТЕ ПРЕТЕНЦИИ, доц. Веселка Дулева, дм, НЦОЗА
5. АКТУАЛНИ ПАРАЗИТОЗИ – ЗДРАВЕН РИСК И СТОПАНСКО ЗНАЧЕНИЕ, доц. В. Радев, д-р Н. Лалковски, доц. Т. Костова, д-р П. Събев, проф.Н. Неделчев, Българска Агенция по Безопасност на Храните, Национален Диагностичен Научноизследователски Ветеринарномедицински Институт
6. ИНДИКАТОРНИТЕ МИКРООРГАНИЗМИ В БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ, доц. д-р Р.Еникова, дм, НЦОЗА
7. ЕКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНИ, доц. д-р Павлина Параскова, Институт за изследване и развитие на храните, Пловдив
9. ЕТИКЕТИРАНЕ “НЕ СЪДЪРЖА ГМО” КАТО ПОЛОЖИТЕЛНА ПРЕТЕНЦИЯ, доц. Цвета Георгиева, дм, сектор ГМО, НЦОЗА
10. СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ И ОТГОВОРНОСТТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ХРАНИ И НАПИТКИ, доц. З. Велчев, Университет по хранителни технологии, Пловдив
11. ПРОМЕНИ В ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ПЕСТИЦИДИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПО-ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА СРЕЩУ ВРЕДНИ ЕФЕКТИ, доц. д-р Росица Младенова, н-к отдел “Продукти за растителна защита”, Българска агенция по безопасност на храните
12. СОРТЪТ КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ, доц. д-р Стойка Машева, доц. д-р Галина Певичарова, Инситут по зеленчукови култури „Марица”, Пловдив
13. ТОКСИКОКИНЕТИКА НА КСЕНОБИОТИЦИ, доц. Анелия Харитова, двм, Александър Павлов, двмн, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора
14.МОРСКИ БИОТОКСИНИ- ВИДОВЕ, ТОКСИЧНОСТ И КОНТРОЛ, ДЕЯН СТРАТЕВ, ИВАН ВЪШИН, АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ, ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГР. СТАРА ЗАГОРА
15. РОЛЯ НА МИГРИРАЩИТЕ ПТИЦИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА НЯКОИ ХРАНИТЕЛНИ ПАТОГЕНИ, доц. д-р Христо Найденски, двм, Институт по микробиология “Стефан Ангелов”, БАН
17. ПРОБИОТИЦИ – КАЧЕСТВА И НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФУНКЦИОНАЛНИ ХРАНИ, доц. Светла Данова, Росица Тропчева, Йордан Манасиев,Нина Ивановска, Институт по микробиология «Стефан Ангелов» , БАН
18. ХАРАКТЕРИСТИКА И ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ОТ РОД VIBRIO ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА МОРСКИТЕ ХРАНИ, проф. д-р Йордан Гогов, ас. д-р Гергана Крумова-Вълчева, НДНИВМИ - София

Снимки
alt

alt

alt

alt

alt

alt

Архив