28-08-2018

Уважаеми колеги и партньори,

През 2019 г. EFSA стартира нова платформа/база данни за управление на организациите по чл. 36 на Регламент 178/2002, достъпна на следния линк -  https://efsa.force.com/competentorganisations/s

Всички български организации, включени понастоящем в Списъка на EFSA по чл. 36, е необходимо, чрез определените от тях контактни лица, периодично да актуализират, информацията, посочена в платформата, съгласно новите изисквания  на EFSA, за да се удостовери, че те отговарят на критериите за включване в Списъка на EFSA по чл. 36.

Допълнителна информация и съдействие може да потърсите от Българският контактен център на EFSA към ЦОРХВ.

Списък на одобрените български организации по чл.36
 1. Център за оценка на риска по хранителната верига
 2. Национален център по обществено здраве и анализи
 3. Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт
 4. Институт по консервиране и качество на храните-Пловдив
 5. Институт по криобиология и хранителни технологии
 6. Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията
 7. Аграрен университет- Пловдив 
 8. Университет по хранителни технологии- Пловдив
 9. Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология
 10. Тракийски университет – Стара Загора
 11. Институт по микробиология “СТЕФАН АНГЕЛОВ”
 12. Институт по зеленчукови култури „Марица” – Пловдив 
 13. Институт по биология и имунология на размножаването"Акад. Кирил Братанов"
 14. Институт по животновъдни науки - Костинброд
 15. Институт по физиология на растенията и генетика
 16. АгроБиоИнститут
 17. Лесотехнически университет – София
 18. Институт по органична химия с Център по фитохимия – Българска академия на науките
 19. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - Българска академия на науките

Архив