19-06-2018

Организации в научната мрежа на ЦОРХВ по чл. 6 от З ЦОРХВ към 12.12.2023 г.
 
 1. Институт по криобиология и хранителни технологии – София 
 2. Институт за декоративни растения – София 
 3. Ветеринарномедицински факултет към Тракийски университет – Стара Загора 
 4. Земеделски институт – Стара Загора 
 5. „Съвместен геномен център“ ЕООД 
 6. Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов – София 
 7. Институт по земеделие – Кюстендил 
 8. Агробиоинститут – София
 9. Институт по органична химия с център по фитохимия – София 
 10. Институт по царевицата - Кнежа
 11. Институт по полски култури – Чирпан 
 12. Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) – София
 13. Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив
 14. Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ) – София
 15. Университет по хранителни технологии– Пловдив 
 16. Национален център по обществено здраве и анализи – София 
 17. Институт по физиология на растенията и генетика– София 
 18. Институт по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив 
 19. Институт по микробиология „Акад. Стефан Ангелов“ – София 
 20. Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – София 
 21. Аграрен Университет – Пловдив 
 22. Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров “ – Костинброд 
 23. Национален център по заразни и паразитни болести – София 

Архив