19-06-2018

Организации в научната мрежа на ЦОРХВ по чл. 6 от З ЦОРХВ към 01.12.2020г.
 
 1. Земеделски институт – Шумен
 2. Институт по криобиология и хранителни технологии – София
 3. Институт за декоративни растения – София
 4. Ветеринарномедицински факултет към Тракийски университет – Стара Загора
 5. Земеделски институт – Стара Загора
 6. „Съвместен геномен център“ ЕООД – София
 7. Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ – София
 8. Институт по земеделие – Кюстендил
 9. Агробиоинститут – София
 10. Институт по органична химия с център по фитохимия – София
 11. Опитна станция по соята – Павликени
 12. Институт по полски култури – Чирпан
 13. Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) – София
 14. Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив
 15. Химически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – София
 16. Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология (ЦЛВСЕЕ) – София
 17. Университет по хранителни технологии – Пловдив
 18. Национален център по обществено здраве и анализи – София
 19. Институт по физиология на растенията и генетика – София
 20. Институт по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив
 21. Институт по микробиология „Акад. Стефан Ангелов“ – София
 22. Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей – София
 23. Аграрен Университет - Пловдив
 24. Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров “ – Костинброд
 25. Национален център по заразни и паразитни болести – София
 26. Институт по царевицата – Кнежа

Архив