18-06-2018

Българският контактен център на EFSA е основан и стартира своята дейност през 2007 година с решение на Националния съвет по безопасност на храните към Министерския съвет. Първоначално, той е структуриран в Центъра за координация и подкрепа на обучението по контрола върху безопасността на храните, функционална структура към Националния център по обществено здраве и анализи. Като ръководител е определена доц. д-р Тери Врабчева, дм.

След създаването на Центъра за оценка на риска при Българска агенция по безопасност на храните през 2011г. са извършени необходимите правни и фактически действия по преминаването на Българския контактен център на EFSA от Министерството на здравеопазването към Министерството на земеделието, храните и горите, респективно към Центъра за оценка на риска по хранителната верига (самостоятелна структура към МЗХГ от 01 октомври 2016г.)

Дейности на  Българският контактен център на EFSA 

 1. Разпространява научната информация от EFSA до националните научни организации, включени в мрежата на ЦОРХВ по чл. 6 от ЗЦОРХВ, както и до всички заинтересовани страни;
 2. Изпраща запитвания до контактните точки на EFSA в държавите-членки по въпроси, касаещи безопасността на храните и последващо обобщаване на получените отговори; Предоставяне на информация при запитване от други контактни точки;
 3. Оказва съдействие и техническа помощ на националните научни организации при кандидатстването и включването им в списъка на EFSA по член 36 от Регламент 178/2002;
 4. Предоставя техническа помощ на национални научни организации за кандидатстване по проекти, финансирани от EFSA;
 5. Организира и осъществява периодични посещения на националните научни организации, включени в списъка (научната мрежа) на ЦОРХВ;
 6. Поддържа и актуализира списъка (научната мрежа) с национални научни организации към ЦОРХВ;
 7. Издава периодични информационни бюлетини с актуална информация от EFSA;
 8. Издава специализирани информационни издания по актуални въпроси в сферата на безопасността на храните;
 9. Организира и провежда научни конференции, семинари или обучения;
 10. Изготвя и представя технически доклад пред EFSA за дейността на контактния център в края на всяка календарна година;
 11. Съдейства за подписването и периодичното подновяване на Споразумението за дейността на БКЦ между EFSA и ЦОРХВ;
 12. Участва в периодичните срещи между контактните точки и EFSA;
 13. Оказва техническа помощ и съдействие на българския представител в Консултативния съвет на EFSA, както и на националните представители в научните мрежи на EFSA;
 14. Поддържа и актуализира електронната страница на БКЦ на EFSA.

Архив