04-04-2017

[LINK]http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32002R0178 - Регламент (ЕО) № 178/2002[/LINK]на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните

Архив