18-06-2018

Диоксините са група устойчиви химикали, които не се произвеждат целево, а са продукт на горивни процеси и страничен продукт на производствени процеси. PCBs, или полихлорирани бифенили, са химически подобни на диоксините. Те са били използвани в трансформатори, строителни материали, смазки, покрития, пластификатори и мастила, въпреки, че тяхната употреба вече е силно намалена. И диоксините, и PCBs са силно резистентни на процеси на разпад и следователно, присъстват упорито в околната среда, след което преминават в хранителната верига. До 90% от човешката експозиция на диоксини е резултат от консумацията на храни, съдържащи диоксин, главно храни от животински произход с високо съдържание на мазнини, тъй като тези замърсители се натрупват в мастните тъкани. Храни, в които могат да се срещнат диоксини са месото, яйцата, рибата и млякото.
Диоксините и PCBs са токсични химикали, които могат да провокират сериозни здравни ефекти като рак, хормонално разрушаване, намалена репродуктивна способност и нарушения в имунната система. Поради сериозните им здравни последици и персистирането им в околната среда, важно е да се минимизира освобождаването им в околната среда, включително определяне на граници на емисии за диоксини във въздуха, забрана за използването на PCBs и безопасно събиране, съхранение и съвместимо с околната среда унищожаване на уреди и продукти, замърсени с диоксин и PCB.
Максималните нива (MLs) за диоксини и PCBs в месо, риба, яйца, мляко и други храни са определени с Регламент на Комисията No 1881/2006, рамковото законодателство на ЕС, което определя максимални нива за химични замърсители в храни. Тези MLs са заложени като много ниски стойности (толкова ниски, колкото е възможно да бъде постигнато в даден хранителен продукт), за да се гарантира, че здравето на потребителите няма да бъде повлияно от консумирането на тези продукти. Отделни нормативни документи касаят нивата на диоксини и PCBs в храни за животни, тъй като това в друг важен източник на замърсяване в хранителната верига на човека.
За да се гарантира, че тези MLs не се надвишават, трябва да се провежда рутинен контрол на храните и фуражите, включително вземане на проби от потенциално замърсени продукти, следвано от лабораторен анализ за определяне на нивата на диоксини и PCBs в пробата. Органът по безопасност на храните на Ирландия в сътрудничество с агенциите си провежда редовни проверки на нивата на диоксини и PCBs в хранителната верига. Резултатите от тези проверки показват, че нивата в ирландските храни са обикновено ниси в сравнение с тези в други индустриализирани страни и се счита, че представляват малък риск за здравето на ирландския потребител.
Хранителният бизнес трябва да гарантира, че продуктите му отговарят на законовите граници за диоксини и PCBs, заложени в Регламент на Комисията (EC) No 1881/2006. Важно е хранителният бизнес да идентифицира критичните контролни точки в процесите си, които могат да резултират в замърсяване с диоксин и PCB; идентификацията на подходящите критични контролни точки в процеса ще даде възможност за разработване и прилагане на подходящи HACCP системи, които ще гарантират, че няма непредвидени източници на замърсяване с диоксин в продуктите му.

Архив