25-04-2017

Във връзка с новата инициатива на ЕФСА – участие в Партньорски проекти, чрез която се цели засилване на изграждането на капацитет на ниво ЕС по отношение оценката на риска по хранителната верига, Ви информирам, че на електронната страница на ЕФСА е публикувано Уточнение 1 във връзка с кандидатстването - http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/170331 . Поканата за изявяване на интерес за участие в Партньорските проекти ще бъде отворена до 15 септември 2017г. Допълнителна информация относно Партньорските проекти може да бъде открита на електронната страница на ЕФСА - http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170331-0

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив