04-04-2017

Член 36 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 178/2002

Свързване в мрежа на организациите, работещи в областите на компетентност на органа 

  1. Органът способства за включването в мрежа на организации, работещи в области от неговата компетентност. Целта на това свър- зване в мрежа е, по-специално, да се улесни създаването на основа за научно сътрудничество чрез координация на дейностите, обмяна на информация, разработване и изпълнение на съвместни проекти, обмяна на опит и най-добрите практики в областите от неговата компетентност.
  2.  Управителният съвет, по предложение на изпълнителния директор, изготвя списък, който се публикува, на определените от държавите-членки компетентни организации, които могат инди- видуално или в мрежи да съдействат на органа за изпълнението на неговите функции. Органът може да възлага на тези организации определени задачи, по-специално при подготвителната работа във връзка с научните становища, предоставянето на научна и техни- ческа помощ, събирането на данни и установяването на появяващи се рискове. За някои от тези задачи може да се отпуска финансова помощ.
  3. Правилата за прилагане на параграфи 1 и 2 се определят от Комисията, след консултации с органа и в съответствие с проце- дурата, предвидена в член 58, параграф 2. По-специално в тези правила се определят критериите за включване на институтите в списъка на определените от държавите-членки компетентни организации, условията за определяне на хармонизирани изисква- ния за качеството и финансовите правила за отпускането на финан- сова помощ.
  4. В срок от една година след влизането в сила на настоящия рег- ламент Комисията публикува списък на съществуващите в Общ- ността системи в областите от компетентността на органа, в които се предвижда държавите-членки да изпълняват определени задачи в областта на научната оценка, и по-специално разглеждането на досиетата за разрешение. В доклада, който по целесъобразност се придружава от предложения, по-специално, за всяка система се посочват всички евентуално необходими изменения и подобрения, които биха могли да дадат възможност на органа да изпълнява функциите си в сътрудничество с държавите-членки.

Архив