17-03-2015

Ароматизантите са вещества, използвани за овкусяване и/или ароматизиране на храната. Производителите на храни използват ароматизанти от много време, в много различни храни, от сладкарски изделия и безалкохолни напитки, до зърнени храни, кейкове и кисели млека. Законодателството на ЕС определя различни видове ароматизанти, като естествени, идентични на естествените (химично идентични на естествените вещества, но получени чрез химични процеси) и изкуствени ароматизанти, както и ароматизанти от растителен или животински произход, както и ароматизанти при опушване.

Рамка на ЕС

Ароматизантите имат дълга история на безопасното им използване и се използват в сравнително малки количества, така че експозицията на потребителите е относително малка. Страните членки в миналото използваха различни законодателни подходи, основно решавайки да не регламентират използването на ароматизанти. Сега законодателната рамка е хармонизирана чрез законодателството на ЕС за ароматизанти за храни (EU legislation on food flavourings). Работата на EFSA по оценка на риска подкрепя тази законодателна среда.

Регламент (EC) N° 2232/96 определя основните правила за използване на ароматизанти в храни в ЕС. Въз основа на това законодателство е стартирана процедура за създаване на позитивен списък на ЕС за ароматизанти, който определя ароматизантите, които могат да бъдат добавяни към храни. Позитивният списък ще се определи след завършване на програма за задълбочена оценка на безопасността (evaluation programme). Страните членки са уведомили Комисията за около 2800 вещества, разрешени за ползване на национално ниво, които да бъдат включени в програмата. Сред тях има много естествени вещества.

Регламент (EC) 1331/2008 за обща разрешителна процедура за добавки към храни, хранителни ензими и ароматизанти за храни актуализира съществуващите правила на ЕС в тази област, включително опростена обща процедура за одобряване на тези вещества, основана на научни становища от EFSA. Тя влезе в сила през 2009 г.

Ароматизантите при опушване се регламентират отделно от другите ароматизанти, тъй като те се състоят от сложни комплекси от вещества, получени при специфични процеси за получаване на този вид вкус, което поражда различни проблеми от гледна точка на безопасността. Те са визирани в Регламент (EC) 2065/2003, който определя процедурите на Общността за тяхната оценка и разрешаване за изполване.

Отделна част от законодателството на ЕС за етикети на храни (legislation on food labelling) определя правилата на Общността за етикетиране, които касаят ароматизанти, добавяни към храни.

Роля и дейности на EFSA

От юли 2008 г. оценката на риска за ароматизанти се извършва от Панела на EFSA за материали, предназначени за контакт с храни, ензими, ароматизанти и помощни средства при обработката (Panel on food contact materials, enzymes, flavourings and processing aids) (CEF). По-рано тази дейност се извършваше от бившия панел за добавки към храни, ароматизанти, помощни средства при обработката и материали за контакт с храни (AFC).

EFSA
завършва програмата за оценка на ароматизиращите вещества, която ще позволи на Европейската комисия да създаде позитивния списък на ароматизантите в ЕС през 2010 г. EFSA възнамерява да завърши програмата през 2009. Според изискванията на законодателството, EFSA е разделил тези 2800 вещества в 48 химични групи и оценява всяка група поотделно, разглеждайки безопасността на отделните съединения за човешкото здраве.

През октомври 2009, CEF панелът стартира публична консултация за проект за ръководен документ, който определя какви данни индустрията трябва да подава на EFSA за оценка на безопасността на нови ароматизанти. Насоките трябва да бъдат финализирани в началото на 2010.

Оценки на групите ароматизанти

EFSA
редовно приема становища за всяка химична група, известни като оценки на групите ароматизанти. За оценка на безопасността, учените на EFSA разглеждат нивата на прием, абсорбция, метаболизъм и токсичност на отделните вещества. Там, където EFSA открие недостатъчни данни – например за токсичност или експозиция – той уведомява за необходимостта от още данни както кандидатстващия, така и Европейската комисия. В хода на работата си EFSA е открил недостатъчни данни за около 300 вещества. Кандидатстващите трябва да предоставят пълни данни, за да може EFSA да завърши оценката си. Пълната оценка е необходима за включването на веществата в позитивния списък на ЕС.

Европейската комисия поддържа регистър на ароматизантите, съобщени от страните членки като съществуващи на пазара на ЕС. По време на програмата за оценка, тя може да премахне някои вещества, по-специално когато EFSA идентифицира проблеми за здравето.

Някои ароматизиращи вещества, оценени от EFSA, вече са били оценени от други органи за оценка на риска, като Обединения експертен комитет на ФАО/СЗО за добавки към храни (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) (JECFA). EFSA винаги взема под внимание съществуващите релевантни заключения, когато оценява ароматизанти. Оценките на EFSA поставят по-голямо ударение върху потенциалната генотоксичност на ароматизиращите вещества, която не е приоритизирана до такава степен в оценките, извършвани от други органи по оценка на риска, като JECFA.

Панелът CEF разработи Стратегия за проверка на генотоксичността (Genotoxicity Test Strategy) за ароматизанти от Група 19, за да гарантира, че кандидатите ще предоставят релевантни данни от изследвания за оценка на потенциалната генотоксичност. Панелът ще прилага това за вещества, за които е идентифицирал празноти в данните по време на процеса на оценка. Разработен е и списък на ароматизиращи вещества, който се счита за репрезентативен за всички вещества от Група 19. Списъкът беше приет през ноември 2008 и актуализиран през март 2009 г..

Ароматизанти при опушване

Опушването се използва традиционно за запазване на определени храни като риба, месо и млечни продукти. С времето, промяната в аромата на храните, придаван от опушването е станал по-важен от консервиращата функция на процеса. Ароматизантите при опушване са течности, произведени при топлинното разграждане на дървото. Те се добавят към различни храни, включително тези, които не се опушват по традиция.

Европейската комисия поиска от EFSA да оцени безопасността на ароматизантите при опушване, които се използват или се планира използването им в ЕС. EFSA извършва това въз основа на документи за кандидатстване от фирмите за разрешаване на търговия с тях. Въз основа на становищата на EFSA Европейската комисия ще създаде списък на ароматизанти при опушване, разрешени за използване в храни. До края на 2009, Панелът CEF на EFSA трябва да приеме становища за единадесет различни ароматизанти при опушване, които са на пазара в момента.

Ако Панелът открие проблеми за здравето, при оценка на отделните ароматизанти при опушване, той ги посочва в становищата си. До тук Панелът е очертал здравни проблеми за ароматизантите Zesti Smoke Code 10, Unismoke, Scansmoke PB1110, SmokEz C-10 и SmokEz Enviro 23, поради ограничени токсикологични данни. Панелът не можа да оцени безопасността на първичния ароматизант Fumokomp, тъй като токсикологичните данни, предоставени на EFSA за оценка, бяха непълни. Панелът констатира и че използването на Smoke Concentrate 809045 и Scansmoke SEF7525 не представляват опасност за здравето. Тези заключения са основани на становище, което дава оценка на експозицията за всичките 11 ароматизанти при опушване, за които беше поискана оценката на EFSA, с използване на различни методи за изчислвнив.

Публикуваното през 2004 г. Ръководство за подаване на документи за кандидатстване залага видовете информацуя, която фирмите трябва да предоставят на EFSA, за да може той да извърши оценките ба безопасността, включително административните и технически данни и изискваните токсикологични изследвания.

Други ароматизанти

Освен програмата за оценка по групи, EFSA оценява безопасността ба отделни ароматизиращи вещества по заявка на Европейската комисия и други управляващи риска. Издал е становища, например, за камфор и кумарин.

За повече информация:
Food flavouring – European Commission, DG Health and Consumers
Database of flavouring substances - European Commission, DG Health and Consumers

Архив