17-03-2015

Научна Мрежа на EFSA, разработваща методология за хармонизиране оценката на риска

Разработването на мрежа и по-добро сътрудничество с държавите-членки (ДЧ), а наред с това и задълбочаване на взаимоотношенията на EFSA с нейните институционални партньори (Европейски съюз - ЕС и международни партньори) и заинтересованите страни, са сред основните препоръки, формулирани от Управителния съвет на EFSA. В съответствие със стратегията на EFSA за сътрудничество и работа в мрежа с ДЧ, Научната Мрежа за разработване на методология за хармонизиране оценката на риска стартира през 2012 г., като през месец юни Мрежата провежда първата си среща. Основните цели на Мрежата са:
  • Прецизиране на диалога между участниците;
  • Разбиране принципите за оценка на риска;
  • Обогатяване на познанията и повишаване на доверието в научните оценки,
  • изготвени в ЕС;
  • Осигуряване на по-голяма прозрачност в работния процес между ДЧ и EFSA.
От друга страна Мрежата има за цел да повиши нивото на хармонизация на риска в оценките на риска, разработени в ЕС.
През 2012 г. мрежата се състои от представители на 22 ДЧ и Норвегия. Освен това държави като Хърватия, Република Македония, Черна гора и Турция са представлявани от наблюдатели. На първата среща през юни 2012 г. вземат участие 24 научни експерти от ДЧ и организации от страните-кандидатки в качеството на наблюдатели, двама експерти от Европейската комисия, четирима членове на Научния комитет на EFSA, експерти от Панели или Работни групи и 8 научни експерта от EFSA.
Стратегия на Мрежата е да се представи общ преглед на подходите за оценка на риска, използвани от EFSA през последните 10 години. Едновременно с ръководството на Научния Комитет на срещата са представени и редица ръководства за определяне на нови стратегии за изпитване или усъвършенстване процеса на характеризиране на опасностите/рисковете.
На презентацията са представени нови методологии и подходи за оценка на риска и в рамките на компетентността на EFSA. Съвременни научни направления като токсикогеномия, биоинформатика, биология на системите и епигенетична и изчислителна токсикология имат за цел да превърнат изпитването за токсичност от система, основана на изпитване на отделното животно в система, основана предимно на in vitro методи, които отчитат промените в биологичните процеси посредством клетки, клетъчни линии или клетъчни компоненти, предимно от човешки произход. Използването на новите методи за разкриването на това доколко околната среда или химическите агенти могат да въздействат неблагоприятно върху здравето на хората ще доведе до положителни промени в тестването на химикали и използването на данни в процеса на вземане на решения.
Представител на Обединения изследователски център към Европейската Комисия (JRC) представя настоящи инициативи на Отдела за Токсикологични системи и Института за здраве и защита на потребителя (JRC-IHCP). Отделът е работил по определянето на неблагоприятни изходи от ситуации и през 2011 г. ги е прилагал като основа за прогностична токсикология.
Мрежата обсъжда сфери на общи интереси, възможни обекти за научно сътрудничество и определени задачи, изискващи хармонизирани подходи. Членовете и наблюдателите в Мрежата са постигнали съгласие за ежегодно провеждане на среща.
03. 10. 2013 г.
Изготвил:
д-р Сибила Попова
мл. експерт в Дирекция „НСМОРПР“

Архив