17-03-2015

Научно становище за здравна претенция, свързана с холин и
"развитие на мозъчната дейност" в съответствие с член 14 от
Регламент (ЕО) № 1924/2006

(Резюме)

Надя Сертова
След подадено заявление чрез Компетентният орган на Франция за разрешение на здравна претенция, в съответствие с член 14 от Регламент № 1924/2006 относно хранителни и здравни претенции за храните, Панелът по диетични продукти, хранене и алергии (NDA) на Европейския Орган по Безопасност на Храните (EFSA) е бил помолен да изготви становище по научната обосновка на здравна претенция, свързана с холин и "развитие на мозъчната дейност".
Характеристика на съставката
Хранителната съставка , която е обект на здравната претенция е холин. Панелът счита, че холинът е достатъчно охарактеризиран. Обявеният ефект, предложен от заявителя е "развитие на мозъчната дейност". Целевата популация предложена от заявителя са кърмачета и малки деца до тригодишна възраст.
Холинът е необходим за правилното предаване на нервните импулси от мозъка през централната нервна система, регулира функцията на жлъчния мехур, черния дроб и образуването на лецитин..
Холинът може да се синтезира ендогенно и не е било установено, че при дефицит има нарушено развитие или функциониране на мозъка.
Няма специфични функции на нервната система, които да са идентифицирани от заявителя като обект на претенцията. Като се има предвид, че не са представени доказателства за ефект при недостиг на холин за нормалното развитие на мозъчната дейност при кърмачета и малки деца, експертите смятат, че обявеният ефект "развитие на мозъчната дейност" при кърмачета и деца до три години не е достатъчно дефиниран
за научна оценка.
Панелът счита, че обявеният ефект е общ и неспецифичен и не се отнася до конкретна здравна претенция, както се изисква от Регламент (ЕО) № 1924/2006.
Специфични условия за употреба предложени от заявителя
Според заявителя таргетната популация са кърмачета и деца до тригодишна възраст, както е формулирано в Директиви 89/398 ЕС, 2006/141ЕС и Директива 2006/125 ЕС.
През 1998г. Институтът за Медицински Препоръки е предложил следните дози:
- кърмачета 0-5 месеца: 125мг/дневно
- кърмачета 6-11 месеца: 150 мг/дневно
- деца от 1-3г.: 200 мг/дневно
Според заявителя количество холин необходимо да отговаря на претенцията трябва да бъде в диапазона дефиниран в Директива 2006/141/EC, относно храните за кърмачета и преходните храни и за изменение на Директива 1999/21/ЕО т.е.:
Минимално съдържание Максимално съдържание
1,7mg/100kJ
(7mg/100kcal)
12mg/100kJ
(50mg/100kcal)

Значение на претендирания ефект за човешкото здраве
Като се има предвид, че холин може да се синтезира ендогенно, и че не е било установено, че хранителният недостиг на холин при хората е свързан с нарушено развитие или функциониране на мозъка, претенциите за подобряване, запазване или намаляване на загубата на неврони или психически функции като цяло не са дефинирани достатъчно за научна оценка.
Следователно, Европейският Орган по Безопасност на Храните (EFSA) е поискал от заявителя да посочи конкретна физиологична функция на нервната система, която е обект на здравната претенция, заедно с измерване на крайния резултат, който може да се използва за извършване на научната оценка на тази функция.
Изводи
Въз основа на представените данни Панелът заключава, че: Хранителната съставка, холин, която е обект на здравната претенция, е достатъчно oхарактеризирана. Обявеният ефект, предложен от заявителя, е "развитие на мозъчната дейност". Целевата популация, предложенa от заявителя са кърмачета и малки деца до тригодишна възраст. Обявеният ефект е общ и неспецифичен, и не се отнася до конкретна здравна претенция, както се изисква от Регламент (ЕО) № 1924/2006.
Литература:
Opinion on the substantiation of a health claim related to choline and “development of brain” pursuant to Article 14 of Regulation (EC) No 1924/2006.
EFSA Journal 2014;12(5):3651
21.05.2014г.

Архив