17-03-2015

Научно становище относно пускане на пазара на толерантна към хербициди генетично модифицирана соя BPS-CV127-9 на BASF Plant Science за храна, фураж и преработка, съгласно Регламент (EC) № 1829/2003

Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-NL-2009-64) for the placing on the market of herbicide-tolerant genetically modified soybean BPS-CV127-9 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from BASF Plant Science

EFSA Journal 2014;12(1):3505


Соя BPS-CV127-9 съдържа вмъкнат единичен csr1-2 ген. Стабилността на модификацията е доказана, а биоинформатичният анализ на ДНК последователностите не предизвиква загриженост. Експресията на голямата субединица на ензима кисела ацетохидрокси синтаза от Arabidopsis thaliana, който придава толерантност към имидазолинонови хербициди, е задълбочено анализирана. Не са установени различия в химическия състав на семената, които да изискват по-нататъшни изследвания по отношение на безопасността. Що се отнася до агрономическите и фенотипните характеристики са установени разлики в теглото на семената, но те не оказват влияние върху безопасността на соя BPS-CV127-9. Оценката на тази генетично модифицирана (ГМ) култура не показва наличие на потенциални опасности свързани с токсичност и алергенност на новоекспресираните белтъци. Данните за състава на соя BPS-CV127-9 и за хранителната й равностойност с конвенционалните сортове са подкрепени с изпитвания с хранене на пилета. Няма информация за повишена вероятност от разпространение на самосевки от тази ГМ соя, освен при наличие на имидазолинонови хербициди в средата. Не са установени рискове свързани с малко вероятния, но теоретически възможен, хоризонтален трансфер на гени от соя BPS-CV127-9 към бактерии. Поради обхвата на това заявление (който не включва култивиране), взаимодействията с биотичните и абиотичните фактори на околната среда не са от значение за оценката на риска. Планът за мониторинг след пускане на пазара на соя BPS-CV127-9 и периодите на докладване са в съответствие с обхвата на заявлението. В заключение Панел ГМО на EFSA, вземайки предвид информацията предоставена в досието на соя BPS-CV127-9, изразява мнението, че соя BPS-CV127-9 е толкова безопасна и хранителна колкото конвенционалните сортове на културата по отношение на потенциални въздействия върху здравето на човека и животните и върху околната среда, в контекста на заявените употреби.
11.02.2014 г.
Изготвил:
Антония Димитрова, гл. експерт

Архив