17-03-2015

Панел на EFSA по замърсители по хранителната верига (CONTAM)

Европейски орган по безопасност на храните (EFSA), Парма, Италия

Резюме

Токсините от групата на цигуатоксин (CTX) са морски токсини в рибите в резултат на биотрансформация на прекурсора гамбиер токсини, произвеждани от дънни двукамшичести протозои Gambierdiscus toxicus. Те се срещат главно в Тихия океан, Карибите и Индийския океан и се класифицират като тихоокеански (Р), Карибски (С) и индоокеански (I) токсини от групата СТХ. Наскоро тези токсини бяха идентифицирани за първи път в риба, уловена в Европа.

Токсините от CTX групата причиняват цигуатерно хранително отравяне (CFP). Това е комплексен синдром, характеризиран от разнообразни симптоми и признаци, като стомашночревни (например повръщане, диария, гадене), неврологични (например мравучкане, сърбеж) и сърдечносъдови (например ниско кръвно налягане, брадикардия). В тежки случаи симптомите могат да се появят до 30 минути от поглъщане на замърсената риба, а в по-леки случаи могат да закъснеят с 24 до 48 часа. При сърдечна или дихателна недостатъчност може да се достигне до смърт. Понастоящем CFP е най-често срещаният вид хранително отравяне с морски храни по целия свят, като оцененият брой хора, страдащи от това заболяване е 10000 до 50000 годишно. CFP основно се свързва с консумация на големи хищни риби, които са натрупали токсини от групата СТХ, хранейки се с малки заразени риби от кораловите рифове.

Въпреки че и други токсини, като гамбиертоксин и митотоксин са били изолирани от G. Toxicus и са били свързвани с CFP, това становище касае само токсини от групата CTX, тъй като другите токсини имат различен начин на действие.

Токсините от групата CTX са полиетерни съединения, разтворими в липиди. Идентифицирани са химичните структури на повече от 20 аналози на токсини от групата P-CTX. Химичните структури на два токсина от групата C-CTX (C-CTX-1 и C-CTX-2) са характеризирани и са идентифицирани няколко аналози. Идентифицирани са само четири близко свързани токсини от групата I-CTX.

Понастоящем в ЕС няма норми за токсини от групата CTX, но законодателството на ЕС постановява, че трябва да се правят проверки за гарантиране, че рибни продукти, съдържащи биотоксини, като цигуатоксин няма да бъдат пуснати на пазара.

Токсикологичната база данни за токсини от групата CTX е ограничена и обхваща главно изследвания за острата им токсичност след интраперитонеално приложение (i.p.). Въз основа на наличната информация може да се заключи, че свързването на токсини от групата СТХ към натрий-зависимите канали и последващото смущение в йонната проводимостпрез тези канали е основният молекулярен механизъм за въздействието на токсините от групата СТХ върху нервите и мускулните влакна.

До появяването на по-добра информация, Панелът по замърсители по хранителната верига (CONTAM) прие следните фактори за токсичен еквивалент (TEFs) за токсини от групата СТХ въз основа на острата им i.p. LD50 при мишки: P-CTX-1 = 1, P-CTX-2 = 0.3, P-CTX-3 = 0.3, P-CTX-3C = 0.2, 2,3-дихидрокси PCTX-3C = 0.1, 51-хидрокси P-CTX-3C = 1, P-CTX-4A = 0.1, P-CTX-4B = 0.05, C-CTX-1 = 0.1 и C-CTX-2 = 0.3. Тези TEFs трябва да се прилагат, за да се изразят индивидуални аналози, идентифицирани с количествени методи за откриване като еквиваленти на P-CTX-1.

Няма експериментални изследвания на хроничния ефект при животни, които биха позволили да се определи поносим дневен прием (TDI). Пред вид острата токсичност на токсините от групата СТХ, Панелът CONTAM обсъди определянето на остра референтна доза (ARfD). Поради много ограничените количествени данни както за експериментални животни, така и че отравяния при хора, Панелът заключи, че не е възможно да се определи орална ArfD. Освен това Панелът заключи, че ARfD също може да не осигурява достатъчна защита за хора, експонирани неколкократно на токсини от групата СТХ, дори и когато събитията са се случвали веднъж на няколко месеци.

Панелът Panel отбеляза, че много публикации показват, че случаи с CFP в тихоокеанския регион главно се получават след консумация на риба, съдържаща еквивалента на 0.1-5 μg P-CTX-1/kg месо от риба. В съответствие с подхода на FAO (2004), Панелът приложи коефициент на несигурност 10към най-ниската концентрация 0.1 μg еквиваленти на P-CTX-1/kg в риба, свързани със слаби симптоми за индикиране на концентрация 0.01 μg еквиваленти на P-CTX-1/kg риба, които се очаква, че нямат ефект у чувствителни индивиди. Тази концентрация трябва да се взема като 0.01 μg P-CTX-1 еквиваленти/kg риба, за да обхване всички токсини от групата СТХ, които могат да присъстват в риба.

Поради много ограничените данни за случаи, Панелът CONTAM не можа да коментира риска, свързан с експозиция на токсини от групата СТХ в риба, която биа могла да достигне до европейския пазар. Биологичното изследване върху мишки (MBA) е било широко използвано за откриване на токсини от групата CTX в риба, но поради съображения за благополучието на животните има нарастващо противопоставяне на използването му. Поради слабата му специфичност и недостатъчна способност за откриване, Панелът CONTAM счита, че това не е подходящ метод за откриване на токсини от групата CTX. Алтернативни изследвания, такива като in vitro (цитотоксичност и свързване на рецептори) дават достатъчна откриваемост и могат да откриват всички активни аналози. Въпреки че те също не дават информация за профилите на токсините, те могат да бъдат доразвити и да се прилагат като скринингови методи за токсини от групата CTX. Методите на течна хроматография с тандем масспектрометрия (LC-MS/MS) позволяват специфично определяне на отделни аналози на токсините от групите P-, C- и I-CTX и могат да бъдат полезни поради количественото определяне на токсините в екстракт от риба. Нито един от съвременните аналитични методи за определяне на токсини от групата СТХ не е бил официално валидиран. Панелът CONTAM отбелязва, че трябва да се осигурят сертифицирани референтни стандарти и референтни материали за токсини от групата СТХ, за да се позволи разработване на методи и валидиране (междулабораторно).

Архив