17-03-2015

Оценка на Европейския орган по безопасност на храните относно научна публикация свързана с риска от диацетил (ароматно вещество) в храни1

РЕЗЮМЕ
Европейската комисия, в съответствие с член 31 от Регламент (ЕО) 178/2002 на Eвропейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните е поискала оценка от Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) за научна статия, която е публикувана наскоро и се занимава с въздействието на диацетил и по-специално с повишаването на β-амилоид (β-amyloid), който причинява невротоксичност. Основната цел на тази оценка е да провери дали допълнителните данни в проучването са от съществено значение за безопасното използване на диацетил като ароматно вещество в храни.
Диацетил представлява разрешено ароматно вещество в Европейския съюз (Регламент 872/2012 на Комисията от 1 октомври 2012 година за приемане на предвидения в Регламент (ЕО) № 2232/96 на Европейския парламент и на Съвета списък на ароматичните вещества, за въвеждането му в приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1565/2000 на Комисията и на Решение 1999/217/ЕО на Комисията) и се използва за влагане в храни, като им придава аромат на масло. Рисковете за потребителите, свързани с хранителната експозиция на диацетил, са били оценени още през 1998г. от експертния комитет по хранителните добавки към Световната организация по храните и земеделието (FAO) и Световната здравна организация (WHO-JEFCA). Те приемат максимална дневнадоза 2 200 μg/глава от населението/ден. Въз основа на чл. 2 от Регламент 1565/2000 (на Комисията от 18 юли 2000 година за определяне на необходимите мерки за приемането на програма за оценка за прилагане на Регламент (ЕО) № 2232/96 на Европейския парламент и на Съвета), EFSA не е трябвало да го оценява отново.
Известно е, че диацетил се използва широко в съвременната хранителна индустрия при производството на пуканки, маргарин, картофени и царевични чипсове, сосове за салати и маринати, в сладкарската и хлебната индустрия и др.
Лабораторни опити показват, че диацетилът лесно прониква през кръвно-мозъчната хематоенцефалична бариера, която предпазва мозъка от патогени и вредни субстанции и засилва негативния ефект на β-амилоидния белтък. Освен това диацетилът блокира действието на глиоксалаза-I – ензимът, който предпазва нервните клетки. Според експерти, постоянното приемане на храни с диацетил сериозно повишава риска от болестта на Алцхаймер.
В естествен вид диацетилът се съдържа в някои млечни продукти, като краве масло, кашкавал, мляко, някои видове бира и вино. Синтетичният диацетил се използва за придаване на естествен аромат на краве масло. През 2007г. в научните среди се появява информация, че съществуват опасения за връзката на диацетила със заболяване на белия дроб (облитериращ бронхиолит), което засяга основно служителите, контактуващи с диацетил при производството на хранителни продукти 2). Вредният диацетил без никакъв проблем преодолява бариера в мозъка, която обикновено го предпазва от навлизането на редица токсични съставки. Опитите доказали, че след това той увеличавал размера и темповете на образуване на β-амилоидните плаки, а оттам и развитието на болестта на Алцхаймер.
Анализът показал, че изкуственият ароматизатор блокира действието на ензима глиоксалаза-І, който обикновено предпазва целостта на покритието на нервните клетки. Това насочило учените да смятат, че служители работещи в хранително-вкусовите фабрики, са изложени на „дългосрочна неврологична токсичност”, която увеличава драстично риска от развитието и ускореното протичане на Болестта на Алцхаймер. Резултатите от изследването са публикувани в специализираното издание Chemical Research in Toxicology 3).
Според EFSA авторите в статията не са предоставили необходимите данни или корелация между експозицията при вдишване в работна среда и системните нива на експозиция на диацетил. Ето защо не може да се направи заключение за нивата на експозиция, които биха могли да предизвикат увеличение на β-амилоид токсичност при хората.
EFSA прави заключението, че естеството на информацията, предоставена в научния материал не е достатъчна за оценката на риска при употребата на диацетил, като ароматизиращ агент в храни. По този начин информацията в него не води до нови научни елементи за безопасното използване на диацетил.
Литература:
1. Evaluation of a scientific publication associating diacetyl with enhancement of –amyloid
induced neurotoxicity, European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italy, EFSA
3. Swati S. More, Ashish P. Vartak, Robert Vince, The Butter Flavorant, Diacetyl, Exacerbates β-Amyloid Cytotoxicity, Chem. Res. Toxicol., 2012, 25 (10), pp 2083–2091 (http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/tx3001016)
ИЗГОТВИЛ:
д-р инж. Снежана Тодорова
11. 12. 2013г

Архив