17-03-2015

ЦЕНКА НА РИСКА ОТ LISTERIA MONOCYTOGENES ПРИ ГОТОВИ ЗА
ДИРЕКТНА КОНСУМАЦИЯ ХРАНИ
Winy Messens
Unit on Biological Hazards (BIOHAZ)
SCoFCAH, section Biological Safety of the Food Chain, 16 October 2013
Листериозата е сериозен проблем при хранителните токсикоинфекции в Европейския съюз (ЕС). Заболяването е спорадично, но с висок процент на хоспитализация и леталитет при хора с понижен имунитет. Според данни от съвместен Доклад1 на Европейския център за контрол и превенция на заболяванията (ECDC) и Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) за 2011 г в ЕС са докладвани 1 476 случая на листериоза, от които 134 смъртни. Счита се, че основният път за разпространение на листериозата е чрез контаминирана храна. Listeria monocytogenes () може да бъде установена в непреработени и в преработени храни, които са контаминирани по време и/или след обработка. Готовите за директна консумация храни с относително дълъг срок на годност (рибни и месни продукти, сирене), представляват сериозен риск, защото може да се размножава при ниски температури (от 2 до 4 С°).

През юни 2013 г ЕФСА публикува първата част на НАУЧЕН ДОКЛАД: Анализ на базово проучване относно разпространението на Listeria monocytogenes в определени готови за директна консумация храни в Европейския съюз, 2010 – 2011г., който включва две части:

Част А: Определяне на разпространението на Listeria monocytogenes. Този доклад е публикуван през 2013г. Поставените в него задачи са:
  • Приблизителната оценка на разпространението на в проучваните готови за директна консумация храни;
  • Извършване на качествен и количествен анализ на резултатите.
  • Анализ на разпространението на в ЕС в:
- Проби риба, годна за консумация - 10,4% положителни проби (310) от 2,994 изследвани);
- Проби риба, след изтичане на срока на годност - 10,3% положителни - 309 от 2,994 изследвани проби;
- Проби сирене, след изтичане на срока на годност - 0,47% положителни - 16 от 3,393 изследвани);
- Проби месни продукти, след изтичане на срока на годност - 2,07% положителни, 73 от 3,470 изследвани.
Част Б от този доклад ще бъде публикуван до края на месец юни 2014г.
Поставените задачи са:
  • Анализ на факторите, оказващи влияние върху разпространението на контаминирани хранителни продукти;
  • Разработване на прогнозни модели за микробиологичния растеж на в рибни продукти при различни условия на съхранение;
  • Разработване на прогнозни модели за съответствие на с критериите за безопасност на храните.
В момента се работи по проект (ELisTE) за съвместно проучване за LM от ECDC, EFSA и EURL (Референтна лаборатория на ЕС за Listeria monocytogenes). Изолатите за LМ представени в горепосочения проект на ЕФСА за разпространението на LМ при готови за директна консумация храни и изолираните листерии от хора ще бъдат типизирани чрез гел електрофореза (PFGE). Съвместният доклад ще бъде публикуван до края на декември 2014г.
Предвижда се изпълнението на нов проект на EFSA за , който включва три етапа:
Етап 1: Провеждане на систематичен обзор на данните за разпространението на LМ в готови за директна консумация храни;

Етап 2: Провеждане на количествена микробиологична оценка на риска (QMRA) за разпространението на в готови за директна консумация храни;
Етап 3: Сравнение на изолатите на от различните категории храни и изолатите от хора чрез използването генетичен анализ.
Заключение: Последният проект на ЕФСА за допълва работата, извършена по първите два проекта. Резултатът от работата ще послужи за задълбочаване на познанията за рисковете при хората при консумацията на готови храни. Това ще подпомогне изготвянето на бъдеща оценка и управление на риска.
1 EFSA and ECDC, 2013. The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2011. EFSA Journal, 11(4):3129, 250 pp..)

2 SCIENTIFIC REPORT OF EFSA Analysis of the baseline survey on the prevalence of in certain ready-to-eat foods in the EU, 2010-2011 , Part A: prevalence estimates: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3241.pdf
Изготвил:
Д-р Теодора Саракостова
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА
12/11/2013

Архив