17-03-2015

17-та среща между Фокалните точки и Европейския орган по безопасност на храните (EFSA)

На 07 и 08 май 2013г. в Дъблин, Ирландия се проведе поредната 17-та среща между Фокалните точки и Европейския орган по безопасност на храните (EFSA).

Мрежата на Фокалните точка на EFSA е създадена през 2008г. с цел подпомагане на представителите на Консултативния съвет на EFSA и подобряване на преноса на научна информация от EFSA на национално ниво.

Фокалните точки функционират като връзка между EFSA и националните органи за безопасност на храните, научни институти, потребителите и други заинтересовани страни. Мрежата от Фокални точки се състои от предствители от всички 27 държави-членки на ЕС, Исландия и Норвегия, както и наблюдатели от Швейцария и (потенциалните) държави -кандидатки на ЕС (Хърватска, Македония, Сърбия, Турция). Всяка Фокална точка на национално ниво поддържа национален Фокален център на EFSA, а дейността му ежегодно се докладва пред EFSA. Задачи на Фокалните точки са свързани със създаване, поддържане и развитие на национална мрежа, включваща управляващите риска, научно-изследователските институти, университетите и заинтересованите организации; подпомагане обмяната на научната информация между EFSA и държавите - членки; подпомагане създаването и поддържането на база данни от национални научни експерти; популяризиране на EFSA в България чрез разпространение на научна информация; насърчаване на националните научни експерти да кандидатстват в експертната база данни на EFSA и др.

От 2011г. националната Фокална точка на ЕФСА е разположена в Центъра за оценка на риска и се представлява от д-р Донка Попова.

Ежегодно EFSA и Фокалните точки провеждат три срещи, на които се обсъждат разнообразни въпроси, свързани с анализирането на опасностите по отношение на хранителната верига. 17- та среща протече в следния дневен ред:

1. Приветствия и откриване на срещата.

2. Приемане на дневния ред, декларации за конфликт на интереси и административни въпроси.

3. Сътрудничестви с държавите-членки при събиране и изпращане на данни.

Беше представен опита на Ирландската агенция по безопасност на храните при събирането и предаването на данни от изследвани проби от храни в EFSA. EFSA използва получените данни за извършване на оценка на риска, проследяване на тенденциите на международно ниво, и предоставяне на предложения до Европейската Комисия за разработване на политики и законодателство. По този начин се анализират на комплексни данни като се осигурява последователност и прозрачност. За да се гарантира качеството на данните са необходими няколко изисквания: точност, цялостност, навременност, стандартизираност и достъпност. В тази връзка, в EFSA е създадена работна група за обмен на данни, чийто председател е Ирландия. Работната група е изработила Ръководство за събиране на данни за химични замърсители и остатъци от пестициди (2010г.). До края на 2013г. предстои преглед на системата Standard Sample Description (SSD) и замяната й с версията SSD2, като основните акценти в новата версия ще са: по-голяма детайлност на данните, генерична структура на ниво проби, стандартизирана терминология. Крайната бъдеща цел е прилагане и поддържане на SSD2 и FoodEx2, функциониране на база данни към EFSA и хармонизиране на подхода при събирането на данни.

4. Предприсъединителна програма на EFSA.

Г-н Бронтзваер представи информация за предприсъединителната програма на EFSA, която до момента възлиза на 4,1 млн. евро. Програмата е стартирала през 2005г. за България и Румъния, през 2006г. в нея са включени Турция и Хърватска, а от 2009г. са добавени и страните-кандидатки (Македония, Черна гора и Сърбия) и потенциални кандидати (Албания, Босна и Херцеговина и Косово) за членство в ЕС. Основните цели на предприсъединителната програма на EFSA са: подготовка на компетентните власти, отговорни за безопасността на храните, за бъдещото им участие в научните мрежи на EFSA, предоставяне на научни знания в областите, в които EFSA е компетентна, разработване на системи за комуникация и обемен на информация, оказване на подкрепа при оценката и комуникацията на риска на национално ниво. В програмата са предвидени разнообразни дейности – участие в срещите на EFSA (приблизително 200 участници в 60 срещи годишно), провеждане на серии от семинари, обучения и конференции, учебни посещения в държавите-членки на ЕС

5. Опитът на Хърватска в научното сътрудничество по време на предприсъединителната програма.

Г-жа Джуркович, директор на хърватската агенция по храните, представи презентация относно опита на Хърватска в научното сътрудничество по време на предприсъединителната програма. Беше предоставена информация относно структурата на хърватската агенция по храните. Представени бяха и основните задачи , отговорности и ползи за агенция при участието на нейните експерти в срещите на мрежата на Фокалните точки и в срещи и заседания на EFSA по време на предприсъединителната програма.

6. Реултати от проведен анализ от 5 годишното функциониране на мрежата на Фокалните точки.

Серджо Потиер Родейа от EFSA представи, силните (намаляване дублирането на дейности, подобряване на комуникацията на национално ниво, повишаване на осведомеността относно дейността на EFSA, създаване и разрастване на списъка по член 36, принос за консолидирането на базата данни с научни експерти на EFSA и др.) и слабите (човешкия фактор, имащ отношение към ефикасността на комуникация между Фокалните точки и на национално ниво, липса на яснота на запитванията, разпространявани в мрежата на Фокалните точки, недостатъчност на ресурсите, промени на Фокалните точки, потенциални конфликти на интереси, и др.) страни на мрежата на Фокалните точки откакто тя е създадена преди 5 години. Бяха посочени и възможностите (Фокалните точки да са „Посланиците на EFSA“ на национално ниво, възможно най-добро възползване на обученията по оценка на риска по програма „По-добро обучение за по безопасни храни“, повишаване на сътрудничеството между отделните Фокални точки, по-добро използване на мрежата на Фокалните точки в случаи на криза, последващо консолидиране/ разрастване на мрежата на Фокалните точки и на националните научни мрежи, и др.) и потенциалните опасности (увеличаване на задачите на Фокалните точки без да има финансов принос за това, паралелните мрежи в EFSA не винаги са наясно с техните дейности и това води до дублиране на дейности, и др.), които стоят пред мрежата на Фокалните точки.

7. Съществени въпроси от предишната среща на Консултативния съвет към EFSA.

Саадия Норани представи най-важните въпроси, които са били обсъждани на изминалата среща на Консултативния съвет на EFSA: обмяна на мнения с председателя на Управителния съвет на EFSA, актуализиране на многогодишния план на EFSA за 2014-2016; Бъдеща необходимост от научни изследвания; Преглед на научните мрежи на EFSA; Извлечени поуки от проучването за автентичност на месни продукти; Инициативи за прозрачност на действията; Запитване към EFSA относно оценка за безопасността на ботаническите видове;

8. Обучение по програма „По-добро обучение за по-безопасни храни“ по оценка на риска в държавите-членки.

Серджо Потиер Родейа представи информация за проведените обучения по програма „По-добро обучение за по-безопасни храни“ по оценка на риска в държавите-членки. По време на обученията са обсъждани принципите, концепциите и методите за оценка на риска, провеждани са практични упражнения, а също е възприет и подхода „обучения, провеждани от обучените по програмата експерти“. Обученията по оценка на риска са проведени през периода октомври 2012г. – май 2013г. в различни държави-членки, като до момента са обучени 25 участника в 11 сесии, самите курсове са с продължителност 4-5 дни. Бе обърнато внимание, че регистрацията по подобни обучения се извършва от Националната контактна точка по програма „По-добро обучение за по-безопасни храни“ и поради тази причина е необходимо да има много добра комуникация между нея и съответната национална Фокална точка. На срещата бе съобщено, че поради получените много добри отзиви за тези обучения от EFSA и от самите участници, Европейската комисия възнамерява да продължи тяхното провеждане и през 2014 г.

9. Средства за обмен на информация

Бе направена демонстрация за използване на Платформата за обмен на информация на EFSA (IEP). Бяха представени възможностите за публикуване на документи, начините за тяхната редакция след публикуване, както тяхното изтриване от IEP.

Представена бе и таблицата за планираните дейности, която е налична в системата за обмен на информация на EFSA – ScienceNet, която предоставя възможност на държавите-членки да обменят информация за оценка на риска, изследвания и събиране на данни. Под „планирани дейности“ се имат предвид научни дейности или проекти, свързани с изготвяне на различни оценки на риска, като например мнения, становища, ръководства или технически доклади, преди да е изпратено формалното запитване/мандат за тяхното изготвяне. Възложените мандати или оценките на риска, които вече са стартирали, в процес на разработване или са приключили, се публикуват на IEP.

Представена беше и новата инициатива на EFSA за създаване на виртуална библиотека, достъпа до която ще става с потребителско име и парола. Повече информация за виртуалната библиотека ще бъде представена по време на следващата среща на Консултативния съвет на EFSA.

10. Обмен на информация относно планирането на работата.

Във връзка с технически доклад на EFSA относно обема на информация при планирането на работата между EFSA и държавите-членки, се проведе дискусия относно силните и слабите страни при подобна инициатива, както и пред какви затруднения са изправени държавите-членки при обмена на информацията.

11. Проследяване на обмена на опит при преразглеждането на списъка по член 36.

Беше представена кратка презентация относно напредъка при преразглеждането на списъка от научните организации по член 36 от Регламент 178/2002 за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните. ЕС. Актуализирането на списъка е предвидено да приключи през м. септември 2013г., а основната грижа за това актуализиране е на фокалните точки и на националните научни организации, включени в списъка. Отново беше описана процедура за кандидатстване, актуализиране и заличаване на научните организации от списъка по член 36. Процедурата е достъпна и на електронната страница на EFSA.

12. Споделяне на опита на държавите-членки по отношение научните мрежи на EFSA - опит на Република Словакия и Испания

Беше посочено разпределението на отговорностите по отношение на EFSA в Република Словакия. Службата по безопасност на храните е тази, която общува с EFSA - тук са разположени Фокалната точка на EFSA, както и представителите на Консултативния съвет и работната група по комуникации. Координацията по отношение участието на национални експерти в научните мрежи на EFSA се извършва от Фокалната точка и представителя на Консултативния съвет на EFSA, като веднъж годишно се организира среща с всички експерти, посещаващи научните мрежи на EFSA. В Испания, Фокалната точка на EFSA, както и представителите на Консултативния съвет и работната група по комуникации се намират в Испанската агенция по безопасност на храните. Испания има представители във всички научни мрежи на EFSA, като преди това те са номинирани за участие от Агенцията.

13. Съществени въпроси от последната среща на групата по комуникации към Консултативния съвет на ЕФСА

По време на предишната среща на групата по комуникация се разисквани следните точки: стратегия по комуникация и нейното преразглеждане за периода 2010-2013; принос към проекта FoodRisC с цел характеризиране на ключовите рискове по отношение на храните; социални медии – Туитър, Фликър, ключови въпроси за държавите-членки – наличие на конско месо в месни продукти, акриламид и др; преглед от EFSAна предстоящи научни въпроси във връзка с дейностите по комуникация; сътрудничество по дейностите за комуникация.

14. Въпроси от държавите-членки

Фокалната точка на Германия представи презентация относно наличието на микро-пластмасови частици в морска вода и последвалото в тази връзка запитване до EFSAза изготвяне на научно становище по отношение на микро-пластмасовите частици съгласно член 29 от Регламент 178/2002.

15. Други въпроси:

Представена бе презентация относно разликите по отношение отпусканите средства (grants) и възлагането на обществени поръчки (procurements) от страна на EFSA. Грантовете обикновено са предназначени за организациите по член 36, за по кратък период от време са и са с цел предоставяне на финансиране за бенефициените при извършване на определени условия, за тях се подписват споразумения, процедурата за тяхното обявяване се нарича call for proposals. Обществените поръчки обикновено се възлагат за по-дълъг период от време, предназначени са с цел EFSA да се възползва от определени услуги и за тях се подписват договори, процедурата за тяхното обявяване се нарича call for tender.

д-р Донка Попова,

Център за оценка на риска и национална Фокална точка на EFSA

Архив