22-11-2018

Презентации

 1. Основни аспекти в работата на Центъра за оценка на риска по хранителната верига през 2018 г., Георги Георгиев, Център за оценка на риска по хранителната верига
 2. Европейска мрежа на лабораториите за определяне на алергени в храни, Цвета Георгиева, Национален център по обществено здраве и анализи
 3. Състояние и перспективи за развитие на наблюдението в Европейския съюз относно Vibrio spp. в двучерупчести мекотели, Гергана Крумова-Вълчева, Йордан Гогов, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, Българска асоциация на акредитираните лаборатории за анализ и диагностика
 4. Методът на микроинжектиране на дървесни видове и приносът му за безопасен контрол на някои неприятели, Mирослав Иванович, Росица Младенова, Синджента Агро, Белград, Република Сърбия, Синджента България ЕООД, София, България
 5. Ролята на Изпълнителна агенция по лозата и виното като контролен орган, гарантиращ качеството на лозаро-винарските продукти, Нина Филипова, Изпълнителна агенция по лозата и виното
 6. Патологични изменения при фазани заразени с вируса на високопатогенна инфлуенца по птиците A (H5N8) в България през 2017 г., Георги Стоименов, Лесотехнически университет, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт
 7. Случай на лактококоза в пъстървова ферма в България – диагностични подходи, Петя Орозова, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, Институт по микробиология
 8. Използване на данни при оценката на риска, Джейн Ричардсън, ЕОБХ
 9. Радиологични и микроаналитични изследвания на качествени мелнишки вина, Димитър Тонев, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, Институт по рибарство и аквакултури
 10. Вредители при иглолистните видове от семейство борови (Pinaceae) в България, Татяна Величкова, Николай Спасов, Център за оценка на риска по хранителната верига
 11. PFGE анализ за доказване на взрив от S. enteritidis в детски колективи на територията на град София, Мария Павлова, Национален център по заразни и паразитни болести, Специализирана болница за активно лечение на инфекциозни и паразитни болести, Столична здравна инспекция
 12. Връзка между ветеринарномедицинската хигиена и патоетологията при отглеждане на животните и осигуряване благополучието им, Красимира Узунова, Тракийски университет
 13. Шафранът в България – възможността да създаваме благоденствие, Хасан Тахиров, Асоциация на шафранопроизводителите
 14. Представяне на платформата Knowledge Junction, Джейн Ричардсън, ЕОБХ

Постери

Статус на националната колекция от растителни генетични ресурси в европейския електронен каталог EURISCO - гл. ас. д-р Николая Велчева, Национално контактно лице в EURISCO Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – гр. Садово

Архив