17-03-2015

Учените от EFSA организираха колоквиум по възникващи рискове (на 12-13 октомври), събирайки широк кръг специалисти от различни области на експертиза, отразяващи комплексността на този раздел от работата на Органа. По време на двудневния колоквиум участниците обсъдиха методологичната рамка на Органа за идентификация на възникващи рискове, свързани с хранителната верига.

В колоквиума участваха повече от 100 експерти от 29 държави, включително от страни-кандидатки и потенциални кандидати за присъединяване към ЕС, както и от САЩ, Австралия и Нова Зеландия.

Между другите теми участниците обсъдиха: методи за идентифициране на възникващи рискове; източници на информация и стратегии за събиране на данни; идентификация на двигатели на промени като определящи причини за възникващи рискове; способността на EFSA да привлича широк кръг експерти от множество области, подчертавайки необходимостта от международно сътрудничество; и потенциалните предизвикателства по отношение на комуникацията на възникващи рискове, по-специално необходимостта от осигуряване на прозрачност в работата на EFSA в тази област, без да се поражда необоснована загриженост, както и необходимостта от тясно сътрудничество с управляващите риска.

Участниците отчетоха извършената до момента работа и констатираха, че продължаващите методологични разработки са насочени в правилната посока. Въпреки, че има общо съгласие, че е логично EFSA да е органът, координиращ тази област на научни разработки, участниците настояват, че достъпът до широк кръг експерти е критичен фактор за успеха на бъдещата работа на Органа в тази насока. От гледна точка на EFSA колоквиумът даде ценна информация за бъдещото развитие на работата му по възникващи рискове, която ще бъде обсъждана на различни научни форуми и разработвана в сътрудничество с оценители на риска и управляващи риска.

Публикуване на техническия отчет
15-тият научен колоквиум на
EFSA по възникващи рискове съвпада с публикуването на техническия отчет:

Покана за експерти
Експертите, интересуващи се от предизвикателствата на идентификацията на възникващи рискове, са поканени да подадат кандидатурите си за базата данни от експерти на
EFSA. За изпълнение на мисията си в тази област EFSA търси експертиза във всички области на биологичния и химичния риск, които могат да засегнат веригата на хранителни доставки и в последствие да имат влияние върху здравето на хората, растенията и/или животните. Освен от науките за живота, свързани с работата по оценка на риска, EFSA търси експертиза и от много други дисциплини, включително, но не само, специалисти по технология на храни, по промени в климата и експерти по международна търговия със земеделски стоки.

Резултатите от колоквиума ще бъдат обобщени в отчет:

 

Архив